Till navigation Till innehåll (s)
Arkitekt illustration med sjön Väsjön centralt Norra Väsjön i förgrunden och Väsjöbacken med lite snö i en i övrigt grönskande bild.

Väsjön – en ny del av Sollentuna

Visionen för Väsjön är en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. På sikt finns här möjlighet för över 4 000 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor.

Väsjöns läge mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett aktivt vardagsliv. På gångavstånd finns fyra sjöar varav Fjäturen, Snuggan och Rösjön till större delen ligger i orörd natur. Den fjärde sjön – Väsjön – blir den centrala punkten i området med torgplatser, parkstråk, strandpromenad och anslutning till kringliggande naturreservat.

Aktuell utbyggnad

Utvecklingen i Väsjön är uppdelad på flera delområden. Längst har utbyggnaden kommit i Södersätra där främst småhus byggs. Men även flera kvarter med flerbostadshus intill Kastellgården är under produktion. 

I delar där Sollentuna kommun säljer mark är Väsjö torg den del där utbyggnaden kommit igång. Här blir gator och övrig infrastruktur klar 2022.

Under 2022 sker byggstart av bostäder i de kvarter som ingått i kommunens första försäljningsetapp. Här bygger IKANO, Bonava och Nordr närmare 300 lägenheter i form av hyres- och bostadsrätter.

Markförsäljningstävling för etapp 2 avgörs under 2022. Här ingår ytterligare fyra kvarter med bostäder och bl a en lokal för livsmedelsbutik.  Etappen beräknas vara klara för inflyttning omkring 2025.

Skolor och förskolor

Intill Väsjö torg planeras för Väsjöskolan och i Södersätra för en förskola.

Södersätra förskola kommer att drivas i privat regi och beräknas att kunna öppna 2023.

Väsjöskolan blir kommunal och öppnas i samband med att den andra etappen av bostäder vid Väsjö torg byggs ut. Enligt planering sker den bostadsutbyggnaden preliminärt från år 2024. Väsjöskolan planeras som grundskola men kommer initialt även att innehålla en förskoledel som senare planeras att flytta till Södra Väsjön.

Beslut om skolor i Väsjön 

Sollentunas förskolor.

Sollentunas skolor.

Sollentuna kommunfastigheter (SKAB)

Parkering och mobilitetshus

För parkering vid Väsjö torg planeras för ett mobilitetshus för boende- och besökare i hörnet av Edsbergs allé och Slalomvägen. Sollentuna kommun har beställt en förstudie från Sollentuna kommunfastigheter, SKAB, som kommer att bygga och förvalta fastigheten.

Planen är att mobilitetshuset ska fungera som mobilitetshubb för de boende. Boende kommer att kunna hyra platser för parkering mm. Exakt vilka funktioner som i övrigt kommer finnas i mobilitetshuset, t ex antal laddplatser för elbilar, planeras under 2022.

Mobilitetshuset beräknas att stå färdig i samband med att etapp 2 av Väsjöområdet är färdigt, det vill säga preliminärt 2025.

För de som flyttar in tidigare kommer tillfälliga lösningar för parkering att finnas i närområdet.

Gång-, cykel och kollektivtrafik

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska beroendet av bil och planerar därför för en attraktiv kollektivtrafik och ett tillgängligt gång- och cykelnät som alternativ.

I takt med att Väsjön växer med nya invånare kommer busslinjer och turtäthet att utvecklas. Utvecklingen av kollektivtrafiken sker i samverkan mellan Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket. Målet är en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet, som samtidigt bidrar till ett hållbart och klimatanpassat resande.

Från 2022 får Södersätra en ny busshållplats centralt i området i korsningen Södersätravägen och Fjätursvägen.

Infrastruktur och energi

Sollentuna kommun och Sollentuna Energi & Miljö, SEOM, driver tillsammans utbyggnaden av Väsjön. I SEOMs ansvar ingår att hantera utbyggnad och service kring vatten, fjärrvärme, el, hämtning av hushållsavfall och stadsnät.

SEOM

Ny strategisk inriktning från 2020

I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen i Sollentuna om en ny strategisk inriktning för utvecklingen av Väsjön. Fokus ligger nu på att i etapper utveckla och färdigställa färre delområden åt gången inom Väsjön.

Högst prioritet i den nya strategin är att bygga färdigt Södersätra och Väsjö torg så att människor kan börja bosätta sig där. I planen ingår också att påbörja ett mindre antal kvarter i Norra Väsjön.

Den nya strategin utgår från marknadsläget i Stockholmsregionen. Något slutår för hela Väsjöns utbyggnad finns i dagsläget inte.

Ny strategisk inriktning för Väsjön

Bostad i Väsjön

Är du intresserad av bostad i Väsjön hänvisar vi till lokal mäklare och webbsidan: 

Svensk fastighetsförmedling - villatomt 

väsjön.nu

Delområden

 • Väsjö torg - småskaligt och variationsrikt

  Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande...

 • Södersätra

  Södersätras detaljplan vann laga kraft 2014 och medger förutsättningar för nya småhus och nya flerbostadshus nordost om sjön Väsjön.

 • Blågröna stråket stärker naturvärden

  Det Blågröna stråket går rakt genom Väsjön och bildar en korridor av natur som förbinder naturreservaten Törnskogen i norr, med Rösjöskogen i söder.   

 • Södra Väsjön

  I februari 2019 vann detaljplanen för Södra Väsjön, inklusive en del av Sportfältet och Edsbergs allé laga kraft.

 • Ribbings väg

  Ett förslag till detaljplan har tagits fram som innehåller ca 270 nya lägenheter i anslutning till Ribbings väg i den norra delen av Edsberg.

 • Norra Väsjön

  Inom Norra Väsjön planeras för omkring 1 000 nya bostäder med olika upplåtelseformer.

 • Rökeriet

  På Rökeriets tomt byggs en parkering för Väsjöbacken, skolan och för besökare.

 • Norrsätra verksamhetsområde

  Sollentuna kommun har tagit fram en detaljplan för ett verksamhetsområde avsedd för bland annat kontor, lättare industri och bilservice i Väsjön. Allmänna anläggningar är utbyggda, markförsäljning pågår.

Väsjöns delområden, karta

Läs mer om utvecklingen i Väsjön på www.väsjön.nu