Till navigation Till innehåll (s)

Översiktsplan och detaljplaner

Översiktsplanen visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning och visar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detaljplaner är juridiskt bindande och visar i detalj hur kommunens mark och vatten ska användas.

Översiktsplan

Översiktsplanen ligger till grund för framtagandet av nya detaljplaner men är inte juridiskt bindande.

Översiktsplan för Sollentuna med sikte på 2040

Detaljplaner

Detaljplaner upprättas för att pröva om en förslagen markanvändning är lämplig. Det kan handla om enstaka ny byggnad, sammanhållen ny bebyggelse eller om ändrad användning av befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

Pågående detaljplaner