Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Riva, rivningslov 

För att riva en hel byggnad, eller en del av en byggnad, så kan du behöva ansöka om rivningslov.

Reglerna om när du behöver rivningslov beror på om området omfattas av detaljplan, områdestbestämmelser, eller ligger utanför detaljplan.

Om rivningen kräver lov eller anmälan så får du inte påbörja rivningen förrän du fått startbesked.

När rivningslov krävs

Du behöver rivningslov inom detaljplan om du vill:

  • Riva en hel byggnad
  • Riva en del av en byggnad
  • Flytta en byggnad från en plats till en annan (då behöver du rivningslov för den gamla platsen och bygglov för den nya platsen)

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

När rivningslov inte krävs

Rivningslov krävs normalt inte för att riva sådana enkla byggnader eller delar av byggnader, som får uppföras utan varken bygglov eller anmälan, exempelvis skärmtak eller friggebodar.

Obs! Kontrollera detaljplan först och fråga kommunen om du är osäker. Du behöver fortfarande ansöka om rivningslov om kommunen bestämt i detaljplan eller områdesbestämmelser, att rivningslov krävs även för sådana rivningar. 

Krav på anmälan om rivning

Utanför detaljplan behöver du istället skicka in en anmälan om du vill riva en byggnad eller del av en byggnad.

Rivningsplan och inventering

Till ansökan eller anmälan om rivning ska du bifoga en rivningsplan.

En rivningsplan utgår från att du gör en inventering av förväntade avfallsmängder, avfallstyper och hur du ska ta hand om dem.

Avfall

För att uppfylla krav i plan- och bygglagen samt miljöbalken är alla som river skyldiga att sortera avfallet och se att det tas omhand på rätt sätt. Genom sortering av avfall är det möjligt att öka återanvändning och återvinning av material, samla in farligt avfall och minska mängderna som deponeras.

Avfall från rivning räknas inte som hushållsavfall. Valfri entreprenör kan anlitas för hämtning och lämning av rivningsavfall. Du kan även själv lämna rivningsavfall hos SÖRAB:s återvinningscentral i Hagby. 

På SÖRAB:s webbplats finns sorteringsanvisningar och prislista.

Den mest grundläggande sorteringen är:

  • farligt avfall
  • material som kan användas igen (återanvändas)
  • material som kan bli nytt material (återvinning)
  • material som kan förbrännas med energiutnyttjande (förbränning)
  • material som inte kan återanvändas, återvinnas eller förbrännas (deponi)

Andra tillstånd kan krävas

Nära vatten så kan du behöva ansöka om dispens från strandskydd för att riva en byggnad eller del av en byggnad.

Du kan även behöva tillstånd enligt kulturminneslagen om det rör sig om en sådan byggnad.

SÖRAB, rivningsavfall