Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Tak och takkupa 

Att ändra taket kan göras på olika sätt och oftast krävs bygglov. Takkupor kräver också i huvudregel bygglov.

Att byta färg eller material på taket kan göra stor skillnad för hur man uppfattar byggnaden. Om ändringen är så stor att den förändrar byggnaden eller området på ett väsentligt sätt så behöver du i regel ansöka om bygglov.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

  • höja eller sänka taket
  • byta färg eller material på taktäckning (inom detaljplan)
  • bygga eller väsentligt ändra takkupor

Bygglovsbefriad ändring av färg eller material på tak för småhus

Det finns undantag från kravet på bygglov för att byta färg eller material på tak till en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader.

Du behöver inte bygglov om du vill:

  • byta färg eller material på tak på ett en- eller tvåbostadshus
  • byta färg, byta material på tak eller fasader på ett komplementbyggnader (exempelvis garage, carport, förråd) som hör till ett en- eller tvåbostadshus

Undantaget gäller inte om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Då behöver du ansöka om bygglov.

Bygglovsbefriade takkupor på småhus

Det finns undantag från kravet på bygglov för att bygga en eller två takkupor på en- eller tvåbostadshus. Enligt de så kallade attefallsreglerna.

Du behöver inte bygglov - men skicka in anmälan - om:

  • du vill bygga högst två takkupor
  • det utförts på ett befintligt en-eller tvåbostadshus
  • takkupan/takkuporna upptar högst halva takfallet
  • åtgärden inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen

Attefallsåtgärder

För att vara lovbefriade så får takkuporna inte byggas på  komplementbyggnader eller komplementbostadshus. 

Bygglovsbefriad ändring av färg eller material på tak utanför detaljplan

Det finns undantag från kravet på bygglov finns för att ändra en byggnads yttre utseende om fastigheten inte omfattas av detaljplan.

Utanför detaljplan behöver du inte bygglov om du vill:

  • ändra färg eller material på tak till en byggnad

Undantagen gäller inte överallt

Undantaget gäller inte om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden, och inte heller inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det handlar om att de unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras.