Till navigation Till innehåll (s)

Skylt eller ljusanordning 

Nästan alla skyltar kräver bygglov. I vissa fall behöver du också bygglov för ljusanordningar.

En skylt eller ljusanordning påverkar den närliggande omgivningen. Därför är det viktigt att anpassa både placering, storlek och utformning i övrigt till platsen och byggnaden. Kommunen har tagit fram riktlinjer för skyltning som ger bra tips och råd att följa.

Riktlinjer för skyltning

Vad är en skylt?

En skylt är en skylt, tavla, bildskärm, flagga, ljusprojektion eller liknande i syfte att förmedla reklam, information eller liknande.

Vad är en ljusanordning?

En ljusanordning är en anordning som sprider ljus för att lysa upp något såsom en plats eller byggnad. För att en ljusanordning ska vara lovpliktig så krävs det att den kan ha betydande inverkan på omgivningen.

Då behöver du bygglov

Kravet på bygglov för skyltar gäller inom detaljplanelagt område. Kravet på bygglov för ljusanordningar gäller inom detaljplan och vid eller på värdefulla byggnader eller miljöer. Se mer information nedan.

Inom detaljplan behöver du bygglov om du vill:

 • sätta upp en ny skylt eller ljusanordning
 • flytta en skylt eller ljusanordning
 • ändra en skylt eller ljusanordning väsentligt, exempelvis ändra storlek eller utseende såsom färg, ljusstyrka eller budskap

Ljusanordningar i värdefulla miljöer

På byggnad eller inom sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt behöver du bygglov även om anordningen inte kan ha betydande inverkan på omgivningen.

Bygglovsbefriade skyltar

Undantag från krav på bygglov finns för vissa skyltar sedan 1 januari 2019.

Du behöver inte bygglov för följande skyltar:

 • en skylt vars area är högst 1,0 kvm
 • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
 • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvm
 • en skylt inomhus i syfte att läsas inomhus
 • valreklam i samband med kommunala val, nationella val, EU-val, folkomröstningar och liknande
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Du behöver inte heller bygglov om detaljplanen har bestämmelse som anger att bygglov inte krävs för åtgärden.

Fler tillstånd kan behövas

Du kan behöva ansöka om dispens från strandskydd enligt miljöbalken om du vill:

 • sätta upp eller installera en skylt/ljusanordning i område som omfattas av strandskydd

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen om du vill:

 • sätta upp eller installera en skylt utanför detaljplanerat område

Du behöver tillstånd från Trafikverket om du vill:

 • sätta upp eller installera en skylt/ljusanordning vid allmän väg, intill ett vägområde eller inom 50 meter från ett vägområde

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Skyltar

Boverkets kunskapsbank: Ljusanordningar