Till navigation Till innehåll (s)

Container eller upplag 

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar som ställs upp under en längre tid, kräver bygglov.

Begreppen upplag och materialgård är inte definierade i plan- och bygglagen-.

Då behöver du bygglov

En bedömning görs i varje enskilt fall. Faktorer som avgör om ett upplag kräver bygglov är:

  • förvaringen är utomhus
  • det fungerar självständigt i förhållande till annan verksamhet på platsen
  • varaktigheten
  • omfattningen

Ställa upp container på egen tomt

Om du behöver ställa upp en container på din egen tomt i samband med renovering eller liknande så behöver du inte bygglov eller tillstånd om den står uppställd under en begränsad tid inne på den egna tomten.

Det finns ingen exakt gräns hör hur länge en container kan stå uppställd utan bygglov men en vanlig begränsad tid kan vara 1-6 månader. Bygglov krävs om containern står en uppställd längre tid och den kan betraktas som varaktigt placerad.

Uppställningen får inte vara omfattande (flera containrar) och får inte heller innebära att trafiksäkerheten på platsen försämras eller vara till olägenhet för grannar.

Se också till att du inte skräpar ner på vägen utanför tomten, exempelvis med jordmassor eller liknande.

Bygglovsbefriad uppställning av container i industriområde

Ett undantag från kravet på bygglov finns sedan den 1 juli 2017 för containrar i industriområden. Du får placera en eller flera containrar i industriområden om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i omedelbar närhet till en pågående verksamhet i området.

Du behöver inte bygglov om:

  • uppställningen görs i ett industriområde
  • containern ska tillhöra en pågående verksamhet
  • containern placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränser, om inte berörda grannar godkänner en närmare placering.
  •  containern inte placeras närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator), det godkänns inte - inga undantag

Undantaget gäller inte överallt

Undantaget gäller inte om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden.

Övriga tillstånd

Inom strandskyddat område kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet för att få ställa upp containrar.

För att ställa upp containrar på offentlig plats, exempelvis vägbana, torg, eller trottoar, behöver du ansöka om upplåtelse av mark enligt ordningslagen. Tillståndet söker du hos Polismyndigheten.

Läs mer om markupplåtelse

kontrollera om du behöver en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av kommunen innan arbetet får påbörjas.
Läs mer om TA-plan

Länkar

Boverkets kunskapsbank: Upplag och materialgårdar

Tillståndsguiden