Till navigation Till innehåll (s)

Fasadändring, ändra yttre utseende på byggnad 

Det finns flera olika sätt att ändra en byggnads utseende och många av dem kräver bygglov.

Reglerna - och friheten att få göra fasadändringar - skiljer sig mellan olika byggnader och är dessutom olika inom eller utanför detaljplan.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov om du vill:

 • byta färg på en byggnad
 • byta material på tak eller fasader på en byggnad
 • ta upp nya fönster/dörrar eller ändra befintliga sådana (exempelvis ändra storlek, placering, material, utseende eller hängningssätt på fönster såsom sidohängda fönster till vippfönster)
 • tilläggsisolera fasaden
 • komplettera med/ändra detaljer som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt

Bygglovsbefriad fasadändring för småhus

Det finns undantag från kravet på bygglov för att färga om eller byta material på en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader.

Du behöver inte bygglov om du vill:

 • byta färg, byta material på tak eller fasader på ett en- eller tvåbostadshus
 • byta färg, byta material på tak eller fasader på ett komplementbyggnader (exempelvis garage, carport, förråd) som hör till ett en- eller tvåbostadshus

Undantaget gäller inte om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär (tänk grupphusområden...).

Bygglovsbefriad fasadändring utanför detaljplan

Det finns undantag från kravet på bygglov för att ändra byggnaders yttre utseende om fastigheten inte omfattas av detaljplan.

Utanför detaljplan behöver du inte bygglov om du vill:

 • ändra färg på en byggnad
 • ändra material på tak eller fasad på en byggnad
 • ta upp nya fönster/dörrar eller ändra befintliga sådana
 • tilläggsisolera fasaden

Undantagen gäller inte överallt

Undantagen gäller inte om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden, och inte inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.