Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Balkong eller inglasning 

Nya balkonger eller ändring av dessa kräver nästan alltid bygglov. Reglerna är lite olika beroende på om det är småhus eller flerbostadshus.

Många bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har regler i sina stadgar om vad som är tillåtet för balkonger inom fastigheten. Utöver bygglov eller anmälan så behöver du säkerställa att du har tillstånd från fastighetsägaren.

Om byggnaden är klassad eller ligger inom ett område som är värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt så bör du alltid rådfråga kommunantikvarien först innan du planerar för din balkong.

Då behöver du bygglov

Du behöver bygglov för:

 • att bygga en ny balkong
 • att glasa in en balkong
 • ändra utseendet på en eller flera balkonger väsentligt, exempelvis byta ut fronter till annan färg eller annat material

Tänk också på att grannar ska visas hänsyn. I bygglovshandläggningen vägs bland annat ökad insyn till enkelsidiga och mindre lägenheter in.

Det är viktigt att balkonger på ett flerbostadshus görs enhetligt och att likvärdiga system används för samtliga balkonger, även om genomförandet sker successivt. Nya inglasningar ska alltså i regel ha samma eller likvärdigt utförande som de tidigare inglasningarna.

Inglasning bör utformas utan synliga ramar eller profiler kring glaset.

Bygglovsbefriad balkong för småhus

Ett undantag från kravet på bygglov finns för en liten tillbyggnad i form av balkong på en- och tvåbostadshus inom detaljplan. Anmälan krävs.

Du behöver inte bygglov - men anmälan - om:

 • balkongen görs som en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus
 • balkongen är liten och ej dominerande i förhållande till huset  (en bedömning krävs i varje enskilt fall)
 • balkongen inte strider mot detaljplanens bestämmelser (får inte strida)
 • balkongen inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, om inte berörda grannar godkänner en närmare placering
 • balkongen inte placeras närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator), det godkänns inte - inga undantag

Undantaget gäller inte överallt

Undantaget gäller inte om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden, och inte heller inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Då behöver du göra en anmälan

Du behöver göra en anmälan om:

 • bygga en lovbefriad tillbyggnad i form av liten balkong på en- eller tvåbostadshus (enligt det som beskrivs ovan)
 • om ändringen väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden
 • åtgärden berör byggnadens bärande konstruktion, exempelvis håltagning i bärande vägg.

Länkar

Boverkets Kunskapsbank: Lovbefriad balkong på en- och tvåbostadshus