Till navigation Till innehåll (s)

Attefallshus/ attefallsåtgärder 

Du som har ett en- eller tvåbostadshus på tomten kan bygga ett attefallshus utan bygglov. Du behöver däremot lämna in en anmälan och invänta beslut om startbesked innan du börjar bygga.

Attefallshus

 • komplementbyggnad eller komplementbostadshus
 • högst 30,0 kvm byggnadsarea
 • taknockshöjd får vara högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående och i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns*

Taknockshöjd

Ett attefallshus får mäta högst 4,0 meter i taknockshöjd. Om byggnaden placeras närmare än 6,0 meter från allmän plats (även vägar och gator) så mäts taknockshöjden från den allmänna platsens medelnivå invid tomten om inte särskilda skäl finns.

Placering minst 4,5 meter från gräns

*Om placeringen är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter så måste berörda grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag. Nära järnväg ska avståndet vara större än 30,0 meter från spårets mitt.

Läs mer om Attefallshus på Boverkets webbplats

Tillbyggnad max 15 kvm

 • tillbyggnaden utförs på ett en- eller tvåbostadshus som inte byggts till med attefallstillbyggnad tidigare
 • tillbyggnaden får vara högst 15,0 kvm bruttoarea
 • tillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd
 • tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns*

Placering minst 4,5 meter från gräns

*Om placeringen är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter så måste berörda grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag.

Storlek och antal

Du får endast utföra en bygglovsbefriad tillbyggnad per fastighet, enligt attefallsreglerna. Tillbyggnaden får göras i flera plan men får inte skapa mer area än 15,0 bruttoarea, exempelvis får takterrass inte ingå eftersom de tillskapar öppenarea som inte ingår i lovbefrielsen.

Takkupor

 • utförs på en- eller tvåbostadshus
 • du får bygga högst två takkupor: efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära ingrepp i bärande konstruktion

Inreda ytterligare en bostad

 • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • alla funktioner för en bostad ska få plats (kök, wc, förvaring m.m.)
 • utformningskraven och de tekniska egenskapskraven dks uppfyllas, till exempel avseende tillgänglighet, brandskydd och tillräcklig rumshöjd
 • inga yttre ändringar på byggnaden (fönster m.m.) får ingå i anmälan om de bedöms kräva bygglov.

Undantagen gäller inte överallt

Undantaget om krav på bygglov gäller inte om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden, och inte heller inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det handlar om att de unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras.

Nära vatten (strandskydd), järnvägsspår eller staliga vägar gäller också särskilda regler.

Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.