Till navigation Till innehåll (s)

Attefallshus/ attefallsåtgärder 

Attefallsåtgärder är särskilda åtgärder för en- och tvåbostadshus som är undantagna från krav på bygglov men med krav på anmälan.

Om inte samtliga kriterier för lovbefrielsen kan uppfyllas (storlek, avstånd m.m.) så behöver du bygglov. I kulturmiljö kan du ofta behöva ansöka om bygglov.

Då behöver du skicka in anmälan

Du behöver alltid lämna in en anmälan om bygglov inte krävs. En prövning måste göras för att se om din åtgärd kan göras utan bygglov och att alla tekniska egenskapskrav uppfylls.

Attefallshus

Du behöver inte bygglov - men skicka in anmälan - om:

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden är höst 25,0 kvadratmeter byggnadsarea 
 • taknockshöjden är högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående och i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • attefallshuset placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns 

Om placeringen är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter så måste berörda grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag. Nära järnväg får attefallshus placeras minst 30,0 meter från järnvägen.

Ett attefallshus kan användas som självständig bostad (komplementbostadshus) eller exempelvis förråd, garage eller gäststuga (komplementbyggnad). Därför behöver du ange rumsfunktioner på den planritning som du bifogar i din anmälan.

Tillbyggnad max 15 kvm (attefall)

Du behöver inte bygglov - men skicka in anmälan - om:

 • tillbyggnden utförs på ett en- eller tvåbostadshus som inte byggts till med attefallstillbyggnad tidigare
 • tillbyggnaden är högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea
 • tillbyggnaden inte överstiger bostadshusets taknockshöjd
 • tillbyggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Om placeringen är närmare fastighetsgräns än 4,5 meter så måste berörda grannar godkänna det. Placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag.

Du får endast uföra en bygglovsbefriad tillbyggnad per fastighet, enligt attefallsreglerna. Tillbyggnaden får göras i flera plan men får inte skapa mer area än 15,0 bruttoarea, exempelvis får takterrass inte ingå eftersom de tillskapar öppenarea.

Takkupor (attefall)

Du behöver inte bygglov - men skicka in anmälan - om:

 • du vill bygga högst två takkupor
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära ingrepp i bärande konstruktion

För att vara lovbefriade så får takkuporna inte byggas på  komplementbyggnader eller komplementbostadshus.

Inreda ytterligare en bostad (attefall)

Du behöver inte bygglov - men skicka in anmälan - om:

 • du vill inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • alla funktioner för en bostad får plats (kök, wc, förvaring m.m.)
 • utformningskraven och de tekniska egenskapskraven kan uppfyllas, till exempel avseende tillgänglighet, brandskydd och tillräcklig rumshöjd

Inga yttre ändringar på byggnaden (fönster m.m.) får ingå i anmälan om de bedöms kräva bygglov.

Undantagen gäller inte överallt

Undantaget gäller inte om kommunen bestämt i detaljplan att det krävs bygglov för åtgärden, och inte heller inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det handlar om att de unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras.

Nära vatten (strandskydd), järnvägsspår eller staliga vägar gäller också särskilda regler.

Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.