Till navigation Till innehåll (s)

Altan och veranda 

Det är främst storlek, höjd, placering och konstruktionen i sig som avgör om du behöver bygglov för en altan.

Då behöver du bygglov

En altan kan kräva bygglov om den räknas som en tillbyggnad, ändring av byggnadens yttre utseende (fasadändring) eller nybyggnad om den är fristående.

Altan som byggs ihop med hus kräver bygglov om:

 • altangolvet är högre än 1,2 meter från marknivå på sin högsta punkt och/eller
 • det byggs ett rum eller mätvärt utrymme undertill, exempelvis förråd eller källare
 • altanen byggs in, exempelvis inglasat uterum
 • altanen byggs ovanpå en byggnad
 • altanen byggs i ett takfall

Fristående altan kräver bygglov om:

 • altangolvet är högre än 1,6 meter från marknivå på sin högsta punkt och/eller
 • det byggs ett rum undertill, exempelvis förråd eller källare
 • altanen byggs till ovanpå, exempelvis med en paviljong eller ett inglasat uterum

Lovbefriade altaner kan utrustas med sedvanligt räcke. Tänk på att plank kräver bygglov. Plankets höjd räknas från marknivån.

Läs om plank

Läs mer om bygglovsbefriat plank vid skyddad uteplats

Får inte strida mot detaljplan

Oavsett om en altan kräver bygglov eller inte så är huvudregeln att den inte får strida mot detaljplanens bestämmelser, exempelvis om marken inte får bebyggas eller om ett område ska hållas fritt för att kunna reparera ledningar under marken.

Om altanen är bygglovsbefriad enligt undantaget som beskrivs nedan så får den dock strida mot detaljplanens bestämmelser om den uppfyller samtliga villkor för lovbefrielsen.

Övriga altaner som kräver, eller inte kräver bygglov, behöver följa detaljplanens bestämmelser.

Bygglovsbefriad altan för småhus

Det finns undantag på krav för bygglov för altaner. Reglerna gäller endast altaner som uppförs efter 1 juli 2019 vid en- och tvåbostadshus eller deras tillhörande komplementbostadshus.

Du behöver inte bygglov för altan om samtliga villkor är uppfyllda:

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • altanen är en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
 • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett tillhörande komplementbostadshus
 • altanen ska fungera som en uteplats
 • altanen inte är högre än 1,8 meter från marknivå på sin högsta punkt
 • altanen anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
 • altanen placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
 • placering närmare än 4,5 meter från kommunens mark (även vägar och gator) godkänns inte - inga undantag
 • inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt (kulturmiljö eller område)

En bygglovsbefriad altan, enligt undantaget ovan, får den strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, exempelvis placering på mark som inte får bebyggas.

Undantaget gäller inte överallt

Undantaget om bygglovsbefriad altan som beskrivs ovan, gäller inte inom kulturmiljöområde eller vid en byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.