Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Marklov 

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Reglerna om när du behöver marklov beror på om området omfattas av detaljplan, områdestbestämmelser, eller ligger utanför detaljplan.

Om du ansöker om bygglov så prövas även eventuella ändringar av marken, därför är det viktigt att redovisa befintlig marknivå och blivande marknivå på ritningar.

När marklov krävs inom detaljplan

Ändra markens höjder

Marklov krävs inom ett område med detaljplan för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge.

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter från ursprunglig marknivå. Det innebär att du inte får göre en mindre ändring av marknivån utan lov en gång och sedan ändra den ytterligare en gång utan lov.

Trädfällning och plantering

Vissa träd och markområden är skyddade av bestämmelser i detaljplan eller områdestbestämmelser. Därför kan du också behöva marklov för trädfällning eller skogsplantering.

Grönytor och planteringar behövs av många anledningar. De bidrar bland annat med att fördröja, rena och avleda dagvatten (infiltration).

Träd är värdefulla inslag i bebyggelsen. Trädallér och vissa trädsorter är mer skyddade än andra. Kontakta kommunens kontaktcenter om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

När marklov inte krävs inom detaljplan

Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen (egenskapsbestämmelser om plushöjder) behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Det kan även finnas bestämmelser om minskad marklovsplikt i en detaljplan, som innebär att vissa markarbeten och ändringar av marken får utföras utan lov.

Markåtgärder i samband med lov

Markåtgärder prövas i handläggning och beslut om bygglov. Den färdiga markhöjden ska därför framgå av ritningarna som ingår i beslut om bygglov.

Om du har ett pågående ärende om lov så får du inte göra markhöjder annorlunda än det som ingår i beslutet (= avsteg från lovet). Det innebär att du inte kan ändra marknivån utöver det du beviljats lov för. Kontakta bygglovsenheten om du har frågor om ditt pågående ärende.

Utanför detaljplan

I regel så behöver du inte marklov utanför detaljplan, för det som kräver marklov inom detaljplan. Med några få undantag som beskrivs här nedan.

Det krävs marklov för schaktning och fyllning i ett område utanför detaljplan om kommunen bestämt i områdesbestämmelser att det krävs lov för åtgärden.

Det krävs även marklov utanför detaljplan om åtgärden ska genomföras i ett område som antingen är avsett för bebyggelse, i närheten av befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret eller andra statliga eller allmänna användningar som kräver skydds- eller säkerhetsområde.

Andra tillstånd kan krävas

För sprängning behöver du oftast söka tillstånd. Tillstånd för sprängning görs hos Polismyndigheten.

Polisen - sprängning

Nära vatten så kan du behöva ansöka om dispens från strandskydd för att riva en byggnad eller del av en byggnad.

Du kan även behöva tillstånd av Länsstyrelsen om området ligger inom landskapsbildsskydd eller på annat sätt är skyddad naur.

Länsstyrelsen i Stockholms län

Boverkets Kunskapsbank: Marklov