Till navigation Till innehåll (s)

Ritningar 

För att vi ska kunna granska din bygglovsansökan behöver den tydligt redovisa vad du tänker bygga. Om din ansökan är komplett och tydlig så går vår handläggning mycket fortare.

Informationsfilm om ritningar

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan för att få ett startbesked så behöver du skicka in ett antal ritningar till oss. Vilken typ av ritningar du ska skicka in beror på vad du ska bygga. I den här filmen förklarar vi bland annat vad en situationsplan är, vad en planritning ska visa och vad innebär det att en ritning är fackmannamässigt utförd.

Om ritningar

  • Ritningarna ska vara skalenliga och utförda på vitt papper utan ränder eller rutor.
  • Texter, linjer och figurer ska vara svarta om det inte är ett färgsättningsförslag. 
  • Om det är flera ritningar så bör de vara numrerade och om det är många ritningar (fler än tio stycken) så bör de sammanställas i en ritningsförteckning.

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda. Du kan rita själv om du följer anvisningarna ovan. Eller så kan du anlita en person som har erfarenhet av att ta fram ritningar. Det kan vara en arkitekt eller en  byggnadsingenjör. Den som söker nytt bygglov ansvarar själv för att ritningsmaterialet anpassas så det anses vara fackmannamässigt och skalenligt.

Om du använder ritningar som tillhör ett gammalt beslut så ska alla markeringar, texter m.m. som gäller det gamla beslutet tas bort. Annars blir det inte tydligt vad den nya ansökan avser. Alla ritningar ska ska märkas i nedre högra hörnet så att de kan identifieras. 

Om en ritning ändras eller uppdateras och du skickar in en ny version, är det viktigt att revideringsdatumet anges på ritningen så att vi kan hålla reda på vilken version som är den senaste.

Arkiverade ritningar

Ritningar från kommunens arkiv är inte automatiskt ett färdigt underlag för bygglovsprojektering. Kommunen kan inte garantera att ritningarna är skalriktiga. Om utskrift sker direkt från t ex Adobe Reader är risken stor att angivna mått inte stämmer när man mäter med linjal på utskrivet papper.

Situationsplan, skala 1:400

I de flesta fall krävs att situationsplanen upprättas på en nybyggnadskarta. Antingen typ A som är en fullständig nybyggnadskarta eller typ B som är en förenklad nybyggnadskarta.

Vilken karta som du behöver är beroende på förhållandena på platsen. Kontakta kontaktcenter om du är osäker på vilket underlag till situationsplan du behöver. En nybyggnadskarta kan du beställa hos mät- och kartenheten. Tänk på att göra det i god tid.

Typ av kartunderlag ... ... som ska användas vid:

Nybyggnadskarta A

Nybyggnad av en huvudbyggnad, till exempel ett en- eller tvåbostadshus.
Nybyggnadskarta B Nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad som avviker från detaljplanen, hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter eller i övrigt påverkar förhållandet till grannar.
Utdrag ur baskartan

Nybyggnad av komplementbyggnad eller tillbyggnad som inte avviker från detaljplanen, inte hamnar närmare tomtgräns än 4,5 meter eller i övrigt inte påverkar förhållandet till grannar.

Åtgärder som inte tar ny mark i anspråk, till exempel fasadändring.

Nybyggnadskartan får inte ändras eller förvrängas. Du ska bara redovisa, alltså rita in, det som du söker bygglov för, till exempel nya byggnader, tillbyggnader, murar, plank med mera. Den planerade åtgärden ska tydligt markeras och måttsättas. Även det minsta avståndet vinkelrätt mot tomtgräns ska anges.

Friggebodar och andra bygglovsbefriade åtgärder ska inte ritas in på situationsplanen. Om de finns med på nybyggnadskartan ska de tydligt markeras så att man förstår att de uppförts enligt de särskilda regler som gäller för bygglovsbefriade åtgärder.

Markplaneringsritning

Vid nybyggnation behövs ibland en särskild markplaneringsritning. Ritningen ska visa byggnadens placering, markhöjder, marksektioner, uppfyllnader, murar, slänter, infart, parkering och liknande.

Om ansökan innehåller nya murar eller plank så ska de redovisas med sektioner och elevationer (sett framifrån) och höjden ska anges liksom markens höjd på båda sidor. Material och kulörer ska framgå.

Fasad-, plan- och sektionsritningar, skala 1:100

Ritningarna ska tydligt redovisa den åtgärd som ansökan gäller. Om åtgärden berör bara en del av en byggnad ska hela planet, fasaden eller sektionen redovisas med de delar som berörs tydligt markerade. När det gäller stora byggnader kan en översiktsbild i exempelvis skala 1:400 visa var i byggnaden ändringen ska göras kompletterat med ett utsnitt för den aktuella delen i skala 1:100.

Om marknivåer ändras ska både den nuvarande och den nya marknivån redovisas på fasad- och sektionsritningarna. Ritningarna ska måttsättas och rummens användning ska anges på planerna (till exempel SOVRUM).

Arearedovisning

Omfattningen av det som byggs eller ändras ska framgå av ansökan. För mindre åtgärder, till exempel tillbyggnad till en villa, räcker det med att befintlig respektive tillkommande byggnadsarea, öppenarea och bruttoarea redovisas på planritningen. För större projekt ska blanketten Arearedovisning användas, se under Dokument nedan. Areor ska anges i kvadratmeter. Fullständiga regler för beräkning av areor finns i Svensk Standard SS 21054:2020, Area och volym för byggnader.

Avvecklingsplan

Om du ansöker om ett tidsbegränsat lov för en tillfällig åtgärd så ska även en avvecklingsplan ingå i ansökan. Avvecklingsplanen ska redovisa hur verksamheten avvecklas, hur byggnader och anläggningar avvecklas samt hur marken återställs.

Observera att om din ansökan inte är komplett eller tydlig så måste vi begära in kompletteringar för att kunna granska ansökan. Om kompletteringar sedan inte kommer in inom den tid som handläggaren bestämmer så riskerar du att din ansökan blir avvisad.

E-tjänster i Sollentuna kommun

E-tjänster och jämförelsetjänster

Exempel på ritningar

Länkar

Kontrollansvarig och kontrollplan

Beställning nybyggnadskarta (e-tjänst)