Till navigation Till innehåll (s)

Översiktsplan och detaljplaner 

Sollentunas översiktsplan beskriver kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Översiktsplanen ligger till grund för framtagandet av nya detaljplaner som i detalj visar hur kommunens mark och vatten ska användas. Sollentunas gällande översiktsplan förklarades fortsatt aktuell 2018.

Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod besluta om en översiktsplan är aktuell eller om den behöver revideras. En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men har genom sin vägledande funktion för planeringen, en central roll för utvecklingen av kommunen. Översiktsplanen fungerar som en grund i detaljplanearbetet och kan bidra till ett förenklat arbete med de planer som ska leda fram till ett färdigt byggprojekt. 

Översiktsplanen ska

  • Visa huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning.
  • Visa hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Fungera som ett stöd i arbetet med områdesplaner, detaljplaner och bygglov.
  • Vara underlag för dialogen mellan kommunen, dess grannar och med staten.
  • Vara en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra.

Gällande översiktsplanArbetet med att ta fram Sollentunas nya översiktsplan

Översiktsplanen fungerar som ett stöd vid framtagandet av detaljplaner som reglerar i detalj hur kommunen mark och vatten ska användas.

Gällande detaljplaner

Karta och lista med pågående detaljplaner