Till navigation Till innehåll (s)

Stöd till dig som förälder

Att vara förälder kan vara både roligt och utmanande. Ibland kan man behöva hjälp i sin föräldraroll och ibland behöver man som förälder egen hjälp för att må bra och kunna ta hand om sitt barn.

Stöd i föräldrarollen 

I Sollentuna kan du få stöd i din föräldraroll. Vilket stöd som finns beror på barnets ålder och hur behovet ser ut. Det finns allt ifrån familjecentraler för dig med små barn till föräldrastödsgrupper och insatser via socialtjänsten.

Enskilt föräldrastöd och föräldrarådgivning

Sollentuna föräldrastöd erbjuder stöd till föräldrar i olika former. Vid behov kan andra viktiga vuxna bjudas in, till exempel från det privata nätverket, förskolepersonal, lärare och andra professionella. Uppdragen utformas alltid i nära samarbete med föräldrar. Du som förälder kan få stöd i form av samtal kring föräldraskap och familjeliv.

Du kan ringa och resonera om i stort sett allt som handlar om relationer inom familjen och utmaningar i föräldraskapet. Du kan också få vägledning när du inte vet vart du ska vända dig.

Kontakten är frivillig och initieras av föräldrarna själva eller i samråd med till exempel barnmorskemottagning, barnhälsovård (BVC), förskola eller skola. Samtalen journalförs inte och det råder sekretess.  

Mer om på Sollentuna kommuns webbplats

Föräldragrupper

Via kommunens hemsida finns möjlighet att söka till föräldrastödsgrupper såsom ABC, Komet, Trygghetscirkelns föräldraskap och tonårsföräldragrupp. 

Om föräldragrupper på Sollentuna kommuns webbplats

Familjecentraler 

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer med barn i ålder 0-5 år där du som besökare har tillgång till flera verksamheter under samma tak; öppen förskola, barnavårdscentral och föräldrastöd. Även barnmorskemottagning är en del av familjecentralerna.

Om Sollentunas familjecentraler på Sollentuna kommuns webbplats

För föräldrar som är nyanlända

För ny­an­län­da har so­ci­al­kon­to­ret an­sva­ret för mot­ta­gan­det. Centrum för Integration och Flerspråkighet - Sollentuna (CIFS) an­sva­rar för centralt mot­ta­gan­de av ny­an­län­da ele­ver, mo­dersmåls­verk­sam­het och stu­di­e­hand­led­ning i kom­mu­na­la och fri­ståen­de sko­lor i Sol­len­tu­na. En­he­ten för flyktingstöd er­bju­der stöd i form av för­äld­ra­stödsgrupp i samarbete med Sollentuna föräldrastöd som kallas Föräldraskap i Sverige.

Socialtjänsten

Om du behöver mer stöd än det som beskrivits tidigare kan du ansöka om stöd hos socialtjänsten. Du kan alltid ringa och rådgöra med socialsekreterare på socialtjänsten och höra om det är dit du ska vända dig eller om de kan rekommendera dig någon annan typ av hjälp. Du kan vara anonym men det är då viktigt att du inte uppger ditt namn när du ringer. 

Socialtjänsten i Sollentuna på Sollentuna kommuns webbplats

Om du inte vill vara anonym och söker stöd behöver socialtjänsten inleda en utredning för att ta reda på vilket stöd som behövs.

Socialjouren är öppen på kvällar och helger när socialkontoret är stängt. Dit kan du vända dig om du behöver akut hjälp för dig eller ditt barn på kvällar eller helger. 

Socialjouren på Sollentuna kommuns webbplats

Fysisk och psykisk hälsa

Om du behöver stöd kring ditt barns fysiska eller psykiska hälsa kan du vända dig till din barnavårdscentral, vårdcentral, skolsköterska, skolkurator, ungdomsmottagning, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) eller barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Vart du vänder dig beror på ditt barns ålder och typ av problematik. BUP och BUMM bedrivs inte i kommunens regi utan tillhör Region Stockholm. Under  fliken ”svårigheter” har vi listat en del av de svårigheter som barn och unga kan ha och samlat information om vart du kan vända dig för stöd och hjälp. Du kan också se alla verksamheter och läsa mer om dom. 

Stöd vid egna svårigheter

Det är viktigt att du som förälder får den hjälp du behöver för att må bra och kunna ta hand om ditt barn. Inom kommunen finns hjälp att få om du till exempel behöver ekonomiskt bistånd, dricker för mycket alkohol, eller om det förekommer våld i familjen.