Till navigation Till innehåll (s)

För föräldrar

Här hittar du information och råd till dig som är förälder eller vårdnadshavare. Det finns till ex­em­pel tips om vart du kan vän­da dig om du är osä­ker på vil­ken hjälp du be­hö­ver för ditt barn el­ler om du vill ve­ta vad som hän­der med en an­mä­lan när den kom­mit till so­ci­al­kon­to­ret.

Stöd till dig som förälder

Oro för barn

Förskola och skola