Till navigation Till innehåll (s)

Samarbete med barn och föräldrar

Här hittar du information som kan hjälpa dig när du ska samarbeta med föräldrar. Informationen här är framförallt till personal inom förskola, skola och pedagogisk omsorg men kan vara till stöd även för andra professionella som möter familjer.

Det svåra samtalet

Med ”det svå­ra sam­ta­let” me­nas i det här sam­man­hang­et sam­tal med barn och för­äld­rar, dels kring så­dant som in­te fun­ge­rar så bra för bar­net men ock­så när bar­net har eg­na svå­rig­heter. Det svå­ra med den här ty­pen av sam­tal är att de ofta hand­lar om oöns­ka­de bud­skap – bud­skap som kan väc­ka smär­ta, sorg, ag­gres­si­vi­tet och oför­stå­el­se. För att ett sådant sam­tal ska bli bra krävs nog­gran­na för­be­re­del­ser.

Du som ar­be­tar in­om för­sko­la eller skola bör i förs­ta hand vän­da dig till din rektor in­för ett svårt sam­tal. Be­ro­en­de på sam­ta­lets ka­rak­tär kan du t.​ex. råd­frå­ga specialpedagogerna in­om ut­bild­nings­kon­to­ret, Sollentuna föräldrastöd på socialkontoret el­ler and­ra som har kun­skap i frå­gan.

Mappning

Mappning är ett do­ku­ment som kan an­vän­das bå­de i sam­tal med för­äld­rar och vid dis­kus­sio­ner i ar­bets­la­get kring barn i verk­sam­he­ten som ut­ma­nar eller oroar. Do­ku­men­tet an­vänds för att sor­te­ra vad som fun­ge­rar, vad som ut­ma­nar och vad som be­hö­ver hän­da. Mappningsdokumentet är inspirerat av det dokument som används inom förhållningssättet Signs of safety som används inom socialtjänsten i många kommuner i landet.

Dokumentet mappning

Hjälp att förbereda samtalet

Innan mötet

Det är all­tid vik­tigt att va­ra väl för­be­redd för att mö­tet ska gå så bra som möj­ligt. Ta re­da på al­la fak­ta i ären­det:

 • Finns det fler som är involverade runt barnet och i så fall vilka?
 • Har det gjorts något för att hjälpa barnet tidigare och i så fall vad?
 • Har det gjorts någon utredning som det går att ta del av?
 • Vad är målet med mötet? Gör gärna en punktlista
 • Fundera över om du ska genomföra mötet ensam eller ha någon med
 • Välj en mötesplats, beroende på ärendets karaktär och bedöm om man behöver sitta ostört, i närheten av en kollega, i skolan eller på annat ställe.
 • Innan mötet avslutas; boka en ny tid för uppföljning

Mötet

 • Presentera er för varandra och etablera en kontakt
 • Informera om din roll, syftet med mötet, och hur länge det ska vara
 • Stäm av att de berörda parterna har uppfattat den information du ville förmedla
 • Innan man skiljs åt bör den som håller i mötet gå igenom vad man kommit överens om och hur man ska gå vidare. Det är viktigt att dokumentera överenskommelser som görs och det kan också vara bra att båda parter undertecknar dessa (kopiera så att båda har varsitt dokument).
 • Om det blir en upprörd stämning, bedöm om mötet behöver avbrytas och återkom om ny mötestid senare tillfälle.

Efter mötet

 • Den som hållit i mötet utvärderar sin egen insats och ger feedback till de som var med
 • Om mötet gick bra, vad berodde det på?
 • Om mötet inte gick bra, vad var orsaken till det?
 • Vad kan göras annorlunda vid nästa möte?

Om problemet förvärras – vilka ska involveras?

Om pro­ble­men för bar­net för­vär­ras trots mö­tet kan du rådfråga eller ta hjälp av andra enheter och verksamheter. 

Mer om oro för barn

Du kan också använda dokumentet vägledning för pedagoger. 

Bris samtalsguide

För att ge verktyg till vuxna som möter de yngsta barnen i sitt yrke har Bris tagit fram en samtalsguide som heter "Goda samtal om svåra ämnen - en guide i mötet med föräldrar till de yngsta barnen".

Jag vill läsa mer information om samtalsguiden på Bris webbsida