Till navigation Till innehåll (s)

Skolfrånvaro

Frånvaro från skolan kan bero på giltiga skäl som till exempel sjukdom eller läkarbesök. Om en elev kommer för sent till skolan eller har ströfrånvaro kan det räknas som ogiltig frånvaro. Ströfrånvaro kan eskalera och bli omfattande eller till och med leda till att eleven slutar komma till skolan.

 I Sverige har barn skolplikt från den höstterminen det år då barnet fyller sex år till efter det nionde skolåret. Skolplikten innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång.

Forsk­ning vi­sar att barn och ung­do­mar med hög skol­från­va­ro lö­per en ökad risk för att ut­veck­la so­ci­alt av­vi­kan­de be­te­en­de som av­brut­na stu­di­er, miss­bruk och kri­mi­na­li­tet. Var och en av de ele­ver som är bor­ta från sko­lan un­der lång tid ris­ke­rar att kom­ma ef­ter i stu­di­er­na och kanske in­te upp­nå de mål som är grun­den för fort­satt ut­bild­ning och del­ta­gan­de i ar­bets­li­vet. Från­va­ron i sig är ett tydligt tecken på att ele­ven kanske in­te mår bra och att sko­lan, i sam­ver­kan med and­ra ak­tö­rer, kan behöva uppmärksamma eleven och erbjuda stöd.

Symptom och tecken

  • Ogiltig frånvaro vid mer än något enstaka tillfälle
  • Ogiltig frånvaro under en längre tid.

Stöd och hjälp

Vilket stöd barnet eller den unga behöver beror på situationen och barnets behov. För att rätt stöd ska kunna sättas in behöver det först klarläggas vad orsaken till frånvaron är. Där är det också viktigt att barnets egen röst blir hörd och att barnet är delaktig.

Rektor är enligt skollagen skyldig att se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om pro­ble­met blir lång­va­rigt kon­tak­ta utbildningskontoret för vi­da­re sam­ar­be­te.

Stöd vid skolfrånvaro

Källa

Frånvaro i skolan, Skolverket

Omfattande frånvaro, Skolinspektionen