Till navigation Till innehåll (s)

Akuta lägen

Här finns information om vart du kan vända dig i akuta lägen. Vid livsfara ring alltid 112.

SOS alarm 112

112 ring­er du om du är i en akut nödsi­tu­a­tion och be­hö­ver hjälp på en gång. Be­ro­en­de på vad det gäl­ler så kan du få hjälp av till ex­em­pel am­bu­lans, brand­kår el­ler po­lis.

114 14 är po­li­sens te­le­fon­num­mer för ären­den som in­te är aku­ta, till ex­em­pel en po­li­san­mä­lan. Dit kan du ringa oavsett var du än är i lan­det och bli kopp­lad till närms­ta po­lis­myn­dig­het. Om du är ut­om­lands och vill ringa po­li­sen så ring­er du 0046-77-114 14.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en sva­rar på di­na frå­gor, be­dö­mer ditt be­hov av vård, ger dig råd och hän­vi­sar dig till rätt vård­mot­tag­ning när så be­hövs. Här ar­be­tar sjuk­skö­ters­kor med hög kom­pe­tens och lång er­fa­ren­het. Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en är öp­pen dyg­net runt.

Socialtjänsten – om ett barn far illa

Om du är oro­lig för att ett barn el­ler ung­dom far il­la bör du kon­tak­ta mot­tag­ning­en på so­ci­al­kon­to­ret för barn och unga och be­rät­ta om din oro. Mot­tag­ning­en är un­der kon­tors­tid be­man­nad med so­ci­al­sek­re­te­ra­re, öv­rig tid finns te­le­fon­sva­ra­re. Du når mot­tag­ning­en via kom­mu­nens kon­takt­cen­ter på te­le­fon­num­mer: 08-579 210 00.

Socialjouren Nordväst

När so­ci­al­kon­to­ret är stängt och du be­hö­ver hjälp med aku­ta so­ci­a­la frå­gor kan du vän­da dig till so­ci­al­jou­ren. So­ci­al­jou­ren ger dig akut hjälp på kväl­lar, nät­ter och hel­ger. Du kan nå so­ci­al­jou­ren var­je dag mel­lan kl. 16.00-02.00 (fre­da­gar kl. 14.00-02.00). Te­le­fon­num­mer: 010-444 05 00.

Psykiatrisk akutmottagning

Vid all­var­li­ga till­stånd har BUP an­svar för den psy­ki­a­tris­ka barn och ung­doms­vår­den. I aku­ta lä­gen på vardagar tar du kon­takt med BUP:s mot­tag­ning i Sol­len­tu­na mel­lan kl. 8.00-16.00. De har telefonnummer:  08-123 522 50.

På kväl­lar och hel­ger vän­der du dig till BUP:s aku­ten­het på Sachs­ga­tan 10, vid Sö­der­sjuk­hu­set. Te­le­fon till aku­ten­he­ten: 08-123 669 00 .

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan barn ringa om de vill pra­ta med en vux­en. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvin­no­frids­lin­jen är en na­tio­nell stöd­te­le­fon för personer som ut­satts för hot, våld el­ler sex­u­el­la över­grepp. An­hö­ri­ga och när­stå­en­de kan ock­så ringa. Du kan ringa dyg­net runt och sam­ta­let är gra­tis. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en.

Stödcentrum för unga brottsoffer 010-563 21 15

Stöd­cen­t­rum hjäl­per och stöd­jer barn och ung­do­mar mel­lan 12-21 år som har bli­vit ut­sat­ta för brott el­ler har va­rit vitt­nen när nå­gon an­nan har bli­vit ut­satt för brott. Även du som an­hö­rig kan få stöd.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsof­fer­jou­ren är en ide­ell för­e­ning som ger stöd till per­so­ner från 21 år och upp­åt som ut­satts för brott, bli­vit vitt­ne till brott el­ler är an­hö­rig el­ler när­stå­en­de till brottsof­fer. Dit kan du ringa och va­ra ano­nym om du vill och få stöd och in­for­ma­tion.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan du ringa om du har en psy­kisk kris el­ler be­fin­ner dig i en an­nan svår livs­si­tu­a­tion, för att få råd­giv­ning och stöd.