Till navigation Till innehåll (s)

Förskola och skola

En fungerande skolgång och att gå i förskola är bland de viktigaste friskfaktorerna för ett barn. Friskfaktorer är sådant som leder till ökad hälsa och välbefinnande för ett barn eller vuxen. I Sollentuna kommun finns både fristående och kommunala förskolor och skolor samt pedagogisk omsorg för barn (familjedaghem).

Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan.

Om trygghet och  likabehandling på Sollentuna kommuns webbplats

På varje skola finns ett elevhälsoteam som kan bestå av rek­tor, skolskö­ters­ka, spe­ci­al­pe­da­gog, ku­ra­tor och stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re samt vid be­hov även skol­lä­ka­re och psy­ko­log. Elev­häl­so­tea­met har re­gel­bund­na mö­ten då man tar upp ak­tu­el­la be­hov och pro­blem. Tea­met kan ge nå­gon av si­na med­lem­mar i upp­drag att ar­be­ta vi­da­re med ett spe­ci­fikt pro­blem el­ler frå­ge­ställ­ning, till ex­em­pel nå­gon elev som be­hö­ver ex­tra stöd i nå­gon form. Ku­ra­to­rer och skolskö­ters­kor har vid be­hov en­skil­da sam­tal med ele­ver. Sam­ta­len kan hand­la om re­la­tio­ner, stress, eko­no­mi, mob­bning, kär­lek, dis­kri­mi­ne­ring, en­sam­het, sorg, ut­satt­het på nä­tet, med me­ra. Det kan skilja sig mellan olika skolor hur elevhälsoarbetet är utformat.

För barn i förskolan/pedagogisk omsorg finns ingen elevhälsa att tillgå på samma sätt som i skolan. Däremot finns specialpedagoger och Sollentuna föräldrastöd som arbetar med förskolan, oavsett om den är kommunal eller fristående. Sollentuna kommun och Region Stockholm har också samverkansprojektet SAGA Sollentuna som är till för förskolor och pedagogisk omsorg. 

Stöd och anpassningar

Ibland kan ditt barn behöva särskilt stöd eller anpassningar i skolan eller förskolan för att det ska fungera bra.

Om stöd och anpassningar på Sollentuna kommuns webbplats

Närvaro och frånvaro

Al­la ele­ver i grund­sko­la och grund­särsko­la har skol­plikt. An­sva­ret för att skol­plik­ten upp­fylls är de­lat mel­lan fle­ra par­ter. Bar­nets vård­nads­ha­va­re an­sva­rar för att bar­net kom­mer till sko­lan. Hu­vud­man­nen för den sko­la som ele­ven går i ska se till att ele­ven föl­jer sin skol­gång.  Hu­vud­man är kom­mu­nen om det är en kom­mu­nal sko­la och sko­lans sty­rel­se om det är en fri­ståen­de sko­la. Om ele­ven in­te kom­mer till sko­lan trots oli­ka in­sat­ser bå­de från sko­lan och från vård­nads­ha­va­re ska sko­lan rap­por­te­ra det­ta till ut­bild­nings­kon­to­ret.

Stöd i samarbete med förskola och skola  

Ibland kan du som förälder tycka att det är bra att ta hjälp av någon utomstående kring frågor som rör ditt barns tillvaro i förskola och skola. Då kan du kontakta Sollentuna föräldrastöd.

Om Sollentuna föräldrastöd på kommunens webbplats