Till navigation Till innehåll (s)

Svårigheter

Det kan finns många olika anledningar till att ett barn eller en ungdom mår dåligt. Här finns kortfattade beskrivningar av olika slags svårigheter. Det finns också tips på vilka aktörer som du kan kontakta för stöd eller hjälp. 

Alkohol, droger och beroendeproblematik

Alkohol

Narkotika

Dopning

Spelberoende

Dataspelsberoende

Missbruk i familjen

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

ADHD och koncentrationssvårigheter

Autism- och aspergerdiagnoser

Tourettes

Problem i skola eller förskola

Skolfrånvaro

Mobbning och kränkningar

Psykisk ohälsa

Bipolär sjukdom

Depression och nedstämdhet

Emotionell instabil personlighetsstörning

Posttraumatiskt stressyndrom hos barn och unga (PTSD)

Psykos

Psykisk ohälsa i familjen

Självmordstankar

Självkänsla och identitet

Tvångssyndrom/OCD

Ätstörningar

Självskadebeteende

Ångest

Läs-, skriv- och språksvårigheter

Dyslexi

Dyskalkyli

Språkstörning

Våld och övergrepp

Våld, övergrepp och våld i nära relationer

Hedersrelaterat våld och förtryck

Sexuella övergrepp

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Intellektuell funktionsnedsättning

Beteendeproblematik/kriminalitet

Utbrott

Kriminalitet

Våldsbejakande extremism

Föräldraskap och familjeliv

Samspelssvårigheter

Skilsmässa och separation

Ekonomiska problem

Svårigheter i föräldraskapet

Syskonbråk

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter