Till navigation Till innehåll (s)

SIP - samordnad individuell plan

 I både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en bestämmelse om att kommunen och regionen ska upprätta en samordnad individuell plan när de bedömer att insatser behöver samordnas för att ett barn ska få rätt stöd och hjälp

.Det här gäller också privata utförare som kommun och region har avtal med. Exempel på situationer där en SIP kan behövas:

  • när ett barn behöver ha kontakt med flera olika samhällsinstanser samtidigt såsom skolan, socialtjänsten, LSS-verksamheten och barn- och ungdomspsykiatrin
  • när barnets vårdnadshavare lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
  • om en ungdom missbrukar
  • när ett barn inte går i skolan.

Barn och ungdomar som är placerade, asylsökande eller nyanlända behöver ofta hjälp från olika samhällsinstanser och kan därför ha god hjälp av en SIP.

All planering kring SIP ska utgå från vad barnet behöver. Barnet själv ska alltid få möjlighet att göra sin röst hörd på en nivå som är lagom för dess ålder och mognad. Familjen runt barnet har en viktig roll och behöver självklart vara delaktiga i planeringen. Förskola och skola kan också delta i arbetet med samordnad individuell plan.

En SIP-plan ska svara på frågan vem gör vad och när? I planen ska det framgå:

  • Vilka insatser som behövs för att tillgodose individens behov
  • Vem som ska ansvara för insatserna
  • Vilka insatser som någon annan än kommunen eller regionen ska utföra
  • Vem som ska ha det övergripande ansvaret för planen och hur den ska följas upp.

SIP-blanketter för nedladdning

På Storsthlms webbplats finns blanketter att ladda ned

SIP-blanketter

Om SIP på Uppdrag psykisk hälsas webbplats