Till navigation Till innehåll (s)

Samverkan

Att samverka innebär att olika verksamheter samarbetar mot ett gemensamt mål, till exempel att ett barn ska må bra. Samverkan i Sollentuna sker på olika nivåer och kring olika områden. Här är några exempel på samverkan som sker i kommunen.

  • SAGA- SAmarbete och Gemensamt Ansvar för barn och unga i Sollentuna är olika typer av samverkansaktiviteter med målet att tidigt upptäcka barn som riskerar att utveckla psykosocial ohälsa. Denna webbplats är framtagen utifrån SAGA.
  • BUS - samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. BUS-samverkan finns på både lokal och regional nivå. På lokal nivå deltar representanter från barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barnavårdscentral (BVC) och mödravårdscentral (MVC), socialkontoret, vård- och omsorgskontoret, utbildningskontoret, Habilitering och hälsa, rektorer från grundskola samt gymnasieskola. I lo­ka­la BUS dis­ku­te­ras frå­gor om sam­ver­kan kring barn och unga, bå­de kring en­skil­da in­di­vi­der när det finns svårigheter och mer ge­ne­rel­la sam­ver­kans­frå­gor.
  • Skola-SOK representanter från socialkontoret och utbildningskontoret träffas en gång i månaden för att diskutera och fatta beslut kring barn och ungdomar som behöver stöd både från skola och socialtjänst och där vårdnadshavare samtycker till gemensam diskussion.
  • EST – Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en modell som kommunens trygghetsarbete samordnas utifrån. Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem tar fram en gemensam lägesbild varje vecka och fördelar resurser utifrån den. 
  • SIP- samordnad och individuell plan, samordning av stöd till barn och unga. När ett barn el­ler ung­dom har be­hov av in­sat­ser bå­de från so­ci­al­tjäns­ten och från häl­so- och sjuk­vår­den kan kom­mu­nen till­sam­mans med regionen upp­rät­ta en in­di­vi­du­ell plan. Pla­nen ska upp­rät­tas om kom­mu­nen el­ler regionen be­dö­mer att den be­hövs för att bar­net ska få den hjälp det be­hö­ver, och om barn och vård­nads­ha­va­re sam­tyc­ker till det. Pla­nen ska, när det är möj­ligt, upp­rät­tas till­sam­mans med barnet och vård­nads­ha­va­re. 
  • Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att stärka förutsättningarna för barn som är placerade i familjehem att lyckas i skolan. Modellens grundprinciper utgörs av förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan och mätbarhet. Det tvärprofessionella teamet består av en psykolog, en specialpedagog (utbildningskontoret) samt barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare (socialkontoret).