Till navigation Till innehåll (s)

SAGA-teamen

SAGA-teamen – för barn inom förskola och pedagogisk omsorg

Ing­et barn i Sol­len­tu­na ska be­hö­va vän­ta i fle­ra år på att få rätt stöd. SA­GA-tea­met är en sam­ver­kan mel­lan Sollentuna kommun, barn­häl­so­vård och barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin (BUP). Till­sam­mans arbetar vi för att barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa upp­täcks ti­digt och får rätt stöd. Ge­nom att sam­ver­ka blir vi bätt­re på att fö­re­byg­ga psy­ko­so­ci­al ohäl­sa och främ­ja frisk­fak­to­rer hos barn. Är du rek­tor på en för­sko­la i Sol­len­tu­na el­ler ar­be­tar med pe­da­go­gisk om­sorg och in­te får ny­hets­brev om SA­GA, kon­tak­ta samordnare Ve­ro­ni­ca Eng­ström.

Kort film om SAGA-teamet

Längre film om SAGA-teamet 

Nätverksträffar

Nät­verk­sträf­far i SA­GA-tea­men sker om­rå­des­vis två gång­er per ter­min. Del­ta­ga­re är re­pre­sen­tan­ter från för­sko­lor och fa­mil­je­dag­hem om­rå­des­vis, spe­ci­al­pe­da­go­ger (UK), enheten för föräldrastöd (SOK) och barn­sjuk­skö­ters­ka (barn­häl­so­vård). Vid nät­verk­sträf­far är fo­kus på er­fa­ren­hets­ut­byte och kom­pe­tens­ut­veck­ling ut­i­från ett te­ma som be­slu­tas ter­mins­vis av styr­grup­pen för SA­GA-tea­men.

Om­rå­den för nät­verk­sträf­far är:

  • Rotebro, Norrviken, Viby, Häggvik
  • Tureberg, Helenelund
  • Edsberg, Sjöberg, Vaxmora

För mer in­for­ma­tion och da­tum för träf­far­na, kon­tak­ta samordnare Ve­ro­ni­ca Eng­ström.

Konsultationer

Un­der varje ter­min er­bjuds sex kon­sul­ta­tions­ti­der inom ramen för SAGA. Ti­der för kon­sul­ta­tion kan bo­kas 2-3 vec­kor fö­re själ­va kon­sul­ta­tions­till­fäl­let, ef­ter att ti­den släppts för bok­ning via utbildningskontorets vec­kobrev till förskolor och pedagogisk omsorg. Vid kon­sul­ta­tio­nen del­tar re­pre­sen­tan­ter från en för­sko­la/ett fa­mil­je­dag­hem i ta­get till­sam­mans med ett tvär­pro­fes­sio­nellt team. I det tvär­pro­fes­sio­nel­la tea­met in­går enheten för föräldrastöd (SOK), spe­ci­al­pe­da­go­ger (UK), so­ci­o­nom (BUP) och barn­sjuk­skö­ters­ka (barn­häl­so­vård). För mer in­for­ma­tion om konsultationer, kon­tak­ta samordnare Ve­ro­ni­ca Eng­ström

Föreläsningar

En gång per ter­min ord­nas en fö­re­läs­ning in­om ra­men för ar­be­tet i SA­GA-tea­men. 

Föreläsning i maj 2022 – När leken inte fungerar med Margareta Öhman

Torsdag 12:e maj, 17:30-20:00 via Teams

Inbjudan

Tidigare föreläsning i november - Lek och samspel genom material och materialitet

SAGA-föreläsning med Leicy Olsborn Björby & Gunilla Essén

Torsdag 25:e november kl. 17:30-20:00 via Teams

Tidigare föreläsning: Petter Iwarsson: Samtal, lärande och psykisk hälsa – fokus barn inom förskolan

Föreläsningen handlade om hur lärande och psykisk hälsa kan relateras till samtal och bemötande. Hur kan bemötande bidra till inkludering och motivation? Vad säger forskningen?

Se föreläsningen med Maria Gladh om att stödja lek och socialt samspel

Presentation från föreläsningen med Maria Gladh om att stödja lek och socialt samspel 

Stödmaterial

Vägledning för pedagoger 

Väg­led­ning­en är ett stöd i ar­be­tet med att ti­digt upp­täc­ka och ge stöd till barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa. I vägledningen står beskrivet hur du som pedagog inom förskolan/pedagogisk omsorg steg för steg kan gå till väga när du är orolig för ett barn. Vägledningen har tagits fram på initiativ av SAGA-team Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Den är senast uppdaterad november 2021.

Vägledning för pedagoger (pdf)

För dig som vill börja använda dig av Vägledning för pedagoger i din verksamhet, finns ett verksamhetsstöd att använda.

Verksamhetsstöd (pdf)

Mitt barn 5 år

Det här for­mu­lä­ret är en om­ar­bet­ning av den s.k. femårslap­pen som barn­häl­so­vår­den skic­kar till vård­nads­ha­va­re in­för femårs­kon­trol­len.

Mitt barn 5 år (pdf)

Kontakt

Ve­ro­ni­ca Eng­ström

08-579 212 79

veronica.​engstrom@​sollentuna.​se