Till navigation Till innehåll (s)

SAGA-teamen – för barn inom förskola och pedagogisk omsorg

Ing­et barn i Sol­len­tu­na ska be­hö­va vän­ta i fle­ra år på att få rätt stöd. SA­GA-tea­met är en sam­ver­kan mel­lan Sollentuna kommun, barn­häl­so­vård och barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin (BUP).

Till­sam­mans arbetar vi för att barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa upp­täcks ti­digt och får rätt stöd. Ge­nom att sam­ver­ka blir vi bätt­re på att fö­re­byg­ga psy­ko­so­ci­al ohäl­sa och främ­ja frisk­fak­to­rer hos barn.

Är du rek­tor på en för­sko­la i Sol­len­tu­na el­ler ar­be­tar med pe­da­go­gisk om­sorg och in­te får ny­hets­brev om SA­GA, kon­tak­ta samordnare:

E-post till Ve­ro­ni­ca Eng­ström

Filmer

Kort film om SAGA-teamet

Längre film om SAGA-teamet 

Nätverksträffar

Nät­verk­sträf­far i SA­GA-tea­men sker om­rå­des­vis två gång­er per ter­min. Del­ta­ga­re är re­pre­sen­tan­ter från för­sko­lor och fa­mil­je­dag­hem om­rå­des­vis, spe­ci­al­pe­da­go­ger (UK), enheten för föräldrastöd (SOK) och barn­sjuk­skö­ters­ka (barn­häl­so­vård). Vid nät­verk­sträf­far är fo­kus på er­fa­ren­hets­ut­byte och kom­pe­tens­ut­veck­ling ut­i­från ett te­ma som be­slu­tas ter­mins­vis av styr­grup­pen för SA­GA-tea­men.

Om­rå­den för nät­verk­sträf­far är:

  • Rotebro, Norrviken, Viby, Häggvik
  • Tureberg, Helenelund
  • Edsberg, Sjöberg, Vaxmora

För mer in­for­ma­tion och da­tum för träf­far­na, kon­tak­ta samordnaren via e-post:

Ve­ro­ni­ca Eng­ström.

Konsultationer

Un­der varje ter­min er­bjuds sex kon­sul­ta­tions­ti­der inom ramen för SAGA. Ti­der för kon­sul­ta­tion kan bo­kas 2-3 vec­kor fö­re själ­va kon­sul­ta­tions­till­fäl­let, ef­ter att ti­den släppts för bok­ning via utbildningskontorets vec­kobrev till förskolor och pedagogisk omsorg. Vid kon­sul­ta­tio­nen del­tar re­pre­sen­tan­ter från en för­sko­la/ett fa­mil­je­dag­hem i ta­get till­sam­mans med ett tvär­pro­fes­sio­nellt team. I det tvär­pro­fes­sio­nel­la tea­met in­går enheten för föräldrastöd (SOK), spe­ci­al­pe­da­go­ger (UK), so­ci­o­nom (BUP) och barn­sjuk­skö­ters­ka (barn­häl­so­vård). För mer in­for­ma­tion om konsultationer, kon­tak­ta samordnare Ve­ro­ni­ca Eng­ström

Föreläsningar

En gång per ter­min ord­nas en fö­re­läs­ning in­om ra­men för ar­be­tet i SA­GA-tea­men. 

Föreläsning vårterminen 2023

11 maj klockan 17.30- 20.00 via Teams.

Hedersproblematik i förskolan, Hanna Cinthio

Inbjudan kommer via mail och utbildningskontorets veckobrev

Föreläsning med Maria Gladh om att stödja lek och socialt samspel

Presentation från föreläsningen med Maria Gladh om att stödja lek och socialt samspel 

Se föreläsning om traumamedveten omsorg

Stödmaterial

Vägledning för pedagoger 

Väg­led­ning­en är ett stöd i ar­be­tet med att ti­digt upp­täc­ka och ge stöd till barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa. I vägledningen står beskrivet hur du som pedagog inom förskolan/pedagogisk omsorg steg för steg kan gå till väga när du är orolig för ett barn. Vägledningen har tagits fram på initiativ av SAGA-team Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Den är senast uppdaterad november 2021.

För dig som vill börja använda dig av Vägledning för pedagoger i din verksamhet, finns ett verksamhetsstöd att använda.

Mitt barn 5 år

Det här for­mu­lä­ret är en om­ar­bet­ning av den s.k. femårslap­pen som barn­häl­so­vår­den skic­kar till vård­nads­ha­va­re in­för femårs­kon­trol­len.

Mitt barn 5 år (pdf)

Kontakt

Ve­ro­ni­ca Eng­ström

08-579 212 79

veronica.​engstrom@​sollentuna.​se