Till navigation Till innehåll (s)

SAGA-teamen – för barn inom förskola och pedagogisk omsorg

Ing­et barn i Sol­len­tu­na ska be­hö­va vän­ta i fle­ra år på att få rätt stöd. SA­GA-tea­met är en sam­ver­kan mel­lan Sollentuna kommun, barn­häl­so­vård och barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin (BUP).

Till­sam­mans arbetar vi för att barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa upp­täcks ti­digt och får rätt stöd. Ge­nom att sam­ver­ka blir vi bätt­re på att fö­re­byg­ga psy­ko­so­ci­al ohäl­sa och främ­ja frisk­fak­to­rer hos barn.

Är du rek­tor på en för­sko­la i Sol­len­tu­na el­ler ar­be­tar med pe­da­go­gisk om­sorg och in­te får ny­hets­brev om SA­GA, kon­tak­ta vår samordnare.

Kontakt

Sagateamet

Kort film

Längre film

Nätverksträffar

Nät­verk­sträf­far i SA­GA-tea­men sker om­rå­des­vis två gång­er per ter­min. Del­ta­ga­re är re­pre­sen­tan­ter från för­sko­lor och fa­mil­je­dag­hem om­rå­des­vis, spe­ci­al­pe­da­go­ger (UK), enheten för föräldrastöd (SOK) och barn­sjuk­skö­ters­ka (barn­häl­so­vård). Vid nät­verk­sträf­far är fo­kus på er­fa­ren­hets­ut­byte och kom­pe­tens­ut­veck­ling ut­i­från ett te­ma som be­slu­tas ter­mins­vis av styr­grup­pen för SA­GA-tea­men.

Om­rå­den för nät­verk­sträf­far är:

  • Rotebro, Norrviken, Viby, Häggvik
  • Tureberg, Helenelund
  • Edsberg, Sjöberg, Vaxmora

Konsultationer

Un­der varje ter­min er­bjuds sex kon­sul­ta­tions­ti­der inom ramen för SAGA. Ti­der för kon­sul­ta­tion kan bo­kas 2-3 vec­kor fö­re själ­va kon­sul­ta­tions­till­fäl­let, ef­ter att ti­den släppts för bok­ning via utbildningskontorets vec­kobrev till förskolor och pedagogisk omsorg. Vid kon­sul­ta­tio­nen del­tar re­pre­sen­tan­ter från en för­sko­la/ett fa­mil­je­dag­hem i ta­get till­sam­mans med ett tvär­pro­fes­sio­nellt team. I det tvär­pro­fes­sio­nel­la tea­met in­går enheten för föräldrastöd (SOK), spe­ci­al­pe­da­go­ger (UK), so­ci­o­nom (BUP) och barn­sjuk­skö­ters­ka (barn­häl­so­vård).

Föreläsningar

En gång per ter­min ord­nas en fö­re­läs­ning in­om ra­men för ar­be­tet i SA­GA-tea­men. 

Traumamedveten omsorg

Stödja lek och socialt samspel

Presentation

Presentation från föreläsningen med Maria Gladh om att stödja lek och socialt samspel 

Stödmaterial

Vägledning för pedagoger 

Väg­led­ning­en är ett stöd i ar­be­tet med att ti­digt upp­täc­ka och ge stöd till barn som ris­ke­rar psy­ko­so­ci­al ohäl­sa. I vägledningen står beskrivet hur du som pedagog inom förskolan/pedagogisk omsorg steg för steg kan gå till väga när du är orolig för ett barn. Vägledningen har tagits fram på initiativ av SAGA-team Edsberg/Sjöberg/Vaxmora. Den är senast uppdaterad november 2021.

För dig som vill börja använda dig av Vägledning för pedagoger i din verksamhet, finns ett verksamhetsstöd att använda.

Mitt barn 5 år

Det här for­mu­lä­ret är en om­ar­bet­ning av den så kallade femårslap­pen som barn­häl­so­vår­den skic­kar till vård­nads­ha­va­re in­för femårs­kon­trol­len.

Mitt barn 5 år (pdf)