Till navigation Till innehåll (s)

Mobbning och kränkningar

Mobb­ning är när nå­gon upp­re­pa­de gång­er blir kränkt av and­ra. Det kan va­ra att bli re­tad, sla­gen, el­ler ut­fryst. Det kan ock­så va­ra kränk­ning­ar som sker on­li­ne. Om ett barn blir mob­bat mås­te det all­tid tas på all­var. I sko­lan, för­sko­lan och på fri­tids ska det finnas en plan för hur per­so­na­len ska han­te­ra mobb­ning.

Att som förälder få reda på att ditt barn blir mobbat eller mobbar andra barn kan väcka många olika känslor och frågor. Det är bra att prata med barnet, lyssna och ta det hen säger på allvar. Det är också viktigt att veta att du kan hjälpa barnet och att du har rätt att ställa krav på de verksamheter som barnet deltar i.

Tecken och symptom

Ibland berättar inte barn om det är jobbigt i skolan. Om så är fallet kan detta vara tecken på att ett barn mår dåligt:

  • Barnet sover sämre.
  • Barnet har sämre aptit.
  • Barnet är irriterad och lättretlig.
  • Barnet är ledsen och nedstämd.
  • Barnet presterar sämre i skolan.
  • Barnet inte vill gå till skolan.

Stöd och hjälp vid mobbning och kränkningar

 

Barn- och elevombudet på Skolinspektionen

Diskrimineringsombudsmannen 

Ibland kan handlingarna vara brottsliga, till exempel om det handlar om slag, hot, utsatthet för sexuella trakasserier eller diskriminering. Då kan en polisanmälan göras. Polisen kontaktas på 114 14 om du inte är akut. Vid pågående brott – ring 112.

Källa

Mobbning, 1177