Till navigation Till innehåll (s)

Våldsbejakande extremism

Vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism hand­lar om att va­ra po­si­tiv till att an­vän­da våld för att för­verk­li­ga ex­tre­ma ide­o­lo­gis­ka åsik­ter och idéer.

En­ligt Sä­ker­hetspo­li­sens be­döm­ning finns det idag tre vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er i Sve­ri­ge:

  • den högerextremistiska vitmakt-miljön
  • den vänsterextremistiska miljön
  • den islamistiska extremistiska miljön

Kommunens arbete

Sol­len­tu­na kom­mun har en plan för ar­be­tet mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism. Syf­tet med ar­be­tet är att vär­na om de­mo­kra­tin. Har du frå­gor kring hand­lings­pla­nen är du väl­kom­men att kon­tak­ta kom­mu­nens re­la­tions­vålds­sam­ord­na­re som nås via kom­mu­nens väx­el på te­le­fon­num­mer 08-579 210 00.

Tecken och symptom

Tecken kan ses både i samhället, i grupper och på individnivå. Här är tecken att vara vaksam på hos en ungdom och vuxen:

  • Personen tillbringar mycket tid med att studera hemsidor, böcker och filmer med ett tydligt extremistiskt budskap
  • Personen är inblandad i tydliga händelser med inslag av våld eller upplopp grundade i - extrema åsikter
  • Personen uppträder med tydliga märken och symboler som står för en extrem ideologi
  • Personen är inblandad i annan kriminalitet som kan kopplas till extrema åsikter.

Stöd och hjälp vid våldsbejakande extremism

Andra organisationer

Rädda barnens orostelefon om radikalisering

Om na­tio­nel­la sam­ord­na­rens ar­be­te mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism

Center mot våldsbejakande extremism

Kontakta polisen om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism. Ring 114 14 om du inte är akut. Vid pågående brott – ring 112.  

Källa

Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism på Sollentuna kommuns webbplats