Till navigation Till innehåll (s)

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersnormer är föreställningar om vad som är ett önskvärt/tillåtet beteende och vad som är ett skamligt/förbjudet beteende. När en person utsätts för våld eller hot om våld för att personen ska följa de normer som gäller för familjen/släkten/klanen, brukar det benämnas som hedersrelaterat våld.

Våldet kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt och socialt. Våldet kan också utföras och accepteras av flera i den utsatta personens omgivning.

Både flickor och pojkar, kvinnor och män kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck men ofta är flickor och kvinnor mer utsatta då kontroll av flickor och kvinnors sexualitet och familjebildning ofta ingår. Hedersrelaterat våld och förtryck är inte kopplat till någon särskild religion eller kultur men normerna är vanligare i miljöer och kulturer som är starkt kollektivistiska, traditionalistiska och patriarkala.

Exempel på hedersrelaterat våld och förtryck är tvångsäktenskap (du får själv inte välja vem du vill gifta dig med), barnäktenskap (du tvingas gifta dig/ingå äktenskapsliknande förhållande när du är under 18 år) uppfostringsresa (att du mot din vilja blir skickad utomlands/till hemlandet i syfte att korrigera ett oönskat beteende), socialt våld (du blir utesluten ur den gemenskap du tillhört och blir behandlad som luft eller att det sprids rykten om dig som kan leda till att du blir utsatt för sanktioner) och könsstympning som är en skadlig sedvänja som drabbar flickor och kvinnor. Allt detta är brottsligt och regleras i brottsbalken.

Tecken och symptom

Tecken på att någon lever under hedersrelaterat förtryck och våld kan vara:

 • Stor rädsla hos den unge att föräldrar ska kontaktas
 • Bevakning av syskon eller andra familjemedlemmar
 • Olika villkor för syskons deltagande i sociala sammanhang
 • Stort ansvar hushåll och syskon
 • Rigid kontroll/begränsning av fritiden, exempelvis att eleven inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel musik, gymnastik, sex- och samlevnad
 • Kontinuerliga somatiska symptom som magvärk, huvudvärk, illamående eller svåra menssmärtor.
 • Återkommande frånvaro och skolk
 • Koncentrationssvårigheter och försämrade skolresultat
 • Depression och självmordstankar
 • Utåtagerande beteende för att få uppmärksamhet
 • Avsaknad av vuxna stödpersoner utanför familjen
 • Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skola/myndigheter och föräldrar som motsätter sig stödinsatser från skolan/myndigheters sida
 • Oro för att föräldrar ska få veta att man har en partner
 • Oro över att familjen ska få reda på att man är homosexuell, bisexuell eller transperson
 • Oro över att föras ut ur landet under lov eller utlandssemester och bli bortgift
 • Synliga skador av våld
 • Önskan om att ”återställa” sin ”mödomshinna” eller slidkrans eller tvingas till ”oskuldskontroll” för att söka oskuldsintyg eller oskuldsoperation.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av anmälningsskyldighet är skyldig att anmäla till socialtjänsten.

Mer om oro för barn och unga och att göra en anmälan till socialtjänsten

Beroende av ungdomens behov och situation finns det olika verksamheter som barnet kan få hjälp genom för att bearbeta sina upplevelser. Kontakta socialkontoret för att få råd i vart du kan vända dig.

Du som är ung kan även vända dig till elevhälsan på skolan, ungdomsmottagningen eller fältteamet för att stöd i hur du kan söka hjälp. 

Mer information om socialtjänsten till dig som är ung på Soc för unga-sidorna

 

Stöd vid hedersrelaterat våld och förtryck

Kontakta polisen på 114 14 om du inte är akut. Vid pågående brott – ring 112  

Mer information och länkar till övriga organisationer på Sollentuna kommuns webbplats  

Källa

hedersförtryck.se