Till navigation Till innehåll (s)

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen (senast 1 mars) skriva en patientsäkerhetsberättelse för föregående år.  MAS sammanställer varje år en egen patientsäkerhetsberättelse (hälso- och sjukvårdsrapport) baserat på de vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård inom SÄBO, LSS och socialpsykiatri i kommunen.

Av patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten
  • vilka resultat som har uppnåtts 

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, till exempel allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.

Samtliga vårdgivare skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse som innehåller enhetens statistik, vidtagna åtgärder utifrån analys av avvikelser under perioden, samt planering av det fortsatta patientsäkerhetsarbetet i verksamheten. Sammanställningen av dessa ingår i den patientsäkerhetsberättelse som MAS årligen rapporterar till vård- och omsorgsnämnden resp. socialnämnden.

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Patientsäkerhetsberättelse 2022

Patientsäkerhetsberättelse 2021