Till navigation Till innehåll (s)

Ersättning och fakturering

Nedan hittar du information om vilken ersättning som betalas ut samt hur du som utförare fakturerar för utförda insatser.

Ersättning för daglig verksamhet, från den 1 april 2024

Nedan hittar du ersättning för de olika nivåerna inom daglig verksamhet. 

 • Nivå 1: Heltid (minst 6 timmar per dag): 393 kronor per dygn.
              Deltid (upp till 6 timmar per dag): 291 kronor per dygn.
 • Nivå 2: Heltid (minst 6 timmar per dag): 685 kronor per dygn.
              Deltid (upp till 6 timmar per dag): 482 kronor per dygn.
 • Nivå 3: Heltid (minst 6 timmar per dag): 1 092 kronor per dygn.
               Deltid (upp till 6 timmar per dag): 697 kronor per dygn.
 • Nivå 4: Heltid (minst 6 timmar per dag): 1 713 kronor per dygn.
               Deltid (upp till 6 timmar per dag): 1 016 kronor per dygn.
 • Nivå 5: Heltid (minst 6 timmar per dag): 2 366 kronor per dygn.
              Deltid (upp till 6 timmar per dag): 1 349 kronor per dygn.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning betalas ut till brukare som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är 8 kr per närvarotimme och det är utföraren som betalar ut till brukaren. Habiliteringsersättningen ska sedan faktureras till Sollentuna kommun månadsvis. Antalet närvarotimmar och den totala ersättningen ska redovisas för varje enskild brukare i samband med fakturering.

Höjd habiliteringsersättning under 2024

Under 2024 har Habiliteringsersättningen kunnat höjas med 8 kronor per timme (totalt blir ersättningen till brukaren därmed 16 kronor per timme). Höjningen har kunnat genomföras tack vare stadsbidrag. Utbetalning kommer att ske vid två tillfällen under året.

Fakturering av den förhöjda habiliteringsersättning

Vård och omsorgskontoret ersätter er retroaktivt för perioden januari till juni och därefter juli till december. Ni behöver skicka en samlingsfaktura i juli som avser ersättning för januari till juni där antalet totala närvarotimmar framgår samt där det går att urskilja vilka timmar som avser vilken brukare. Det är viktigt att ni skriver att fakturan avser retroaktiv höjd habiliteringspeng. Ni skickar sedan ytterligare en faktura på samma sätt vid årsskiftet som avser ersättning för perioden juli till december.  

Information om ersättning för basala hälso- och sjukvårdsinsatser

För de företag som ligger utanför Sollentuna kommun och själva ansvarar för att utföra basala hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL, tillkommer 9 kronor på ordinarie ersättning, per brukare och dag. I fakturaunderlaget ska denna ersättning särredovisas.

Ersättning vid frånvaro

Vid frånvaro (även planerad frånvaro såsom semester) gäller att ersättning utgår i 14 dagar från det att frånvaron påbörjats. Därefter utgår ersättning enligt nivå 1 tills brukare är tillbaka i verksamheten eller uppdraget avslutas. Utföraren skall genast rapportera till beställaren vid frånvaro som överstiger en vecka.

Fakturauppgifter

Fakturan kan skickas på olika sätt:

 • Elektronisk faktura. Du hittar mer information om detta på följande länk:E-faktura
 • Via fakturaadress:
  Sollentuna kommun
  Skanning VOK1170-11
  191 86 Sollentuna

Använd beställningsreferensen VOK1170-11. Fakturering ska göras varje månad i efterskott.

Fakturaunderlag

Fakturan ska innehålla följande uppgifter:

 • Er referensperson (namn, telefonnummer, mejladress).
 • Ert organisationsnummer/F-skattenummer.
 • Utförd tjänst.
 • Datum/period för utförd tjänst.
 • Planerad närvaro (antal dagar, heltid respektive deltid).
 • Faktisk närvaro (antal dagar, heltid respektive deltid samt antal timmar).
 • Faktisk närvaro (antal timmar).
 • Eventuell avdragen rabatt eller prisjustering med förklaring.
 • Brukarens initialer och fyra första siffror i personnumret. Skriv inte ut fullständiga personuppgifter på fakturan.