Till navigation Till innehåll (s)

Rutiner

Här hittar du de rutiner som du som utförare i Sollentuna kommun behöver följa. 

Nya kontaktuppgifter, byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Om du som chef har fått nya kontaktuppgifter eller om verksamheten har bytt kontaktuppgifter, mejlar du in dem till vok-avtal@sollentuna.se.

Vid byte av verksamhetschef ska vård- och omsorgskontoret alltid informeras. Informationen och nytt IVO-tillstånd ska mejlas in till vok-avtal@sollentuna.se.

Om verksamheten har en tillfällig verksamhetschef ska även detta meddelas vård- och omsorgskontoret. Den tillfälliga verksamhetschefen ska uppfylla de krav som IVO ställer.

Hälso- och sjukvård

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun. Riktlinjerna gäller för alla som arbetar inom bostad med särskilds service (både för barn och ungdom samt vuxna).

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Ändring av bemanning

Om du som utförare önskar att förändra bemanningen från det som är avtalat ska vi på vård-och omsorgskontoret godkänna det innan det nya schemat träder i kraft. Mejla önskemålet till vok-avtal@sollentuna.se

Upprätta genomförandeplan

I enlighet med vad som framgår i förfrågningsunderlaget ska ni som utförare upprätta en genomförandeplan senast en månad efter att insatsen har verkställts. Genomförandeplanen ska alltid upprättat tillsammans med den enskilde och vid behov med dennes företrädare. Genomförandeplanen ska följas upp och revideras vid behov, dock minst två gånger per år.

När en genomförandeplan upprättas eller revideras ska den skickas till ansvarig LSS-handläggare genom verksamhetssystemet Pulsen Combine. 

Bostadsanpassningsbidrag

  • Gupp- och servicebostäder som är upphandlade enligt LOU:
    Om LSS Rehab & Hälsa gör bedömningen att det finns behov av bostadsanpassning ska du som utförare kontakta bostadsanpassningshandläggare på vård- och omsorgskontoret. Du når bostadsanpassningshandläggare genom kommunens kontaktcenter. Baserat på den bedömning som LSS Rehab & Hälsa gjort, och i dialog med dig som utföraren, gör vård- och omsorgskontoret en bedömning om anpassningar i boendet är nödvändiga eller om den enskildes behov kan tillgodoses på annat sätt. Om boendet behöver anpassas ansvarar vård- och omsorgskontoret för
    genomförandet.
    Observera att lokalanpassningar av arbetsmiljömässiga skäl alltid är utförarens ansvar.

  • Grupp- och serviceboenden som drivs på LOV:
    Om LSS Rehab & Hälsa gör bedömningen att det finns behov av bostadsanpassning ansvarar utföraren för att genomföra och bekosta anpassningen om den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Hantering av LSS-akter

Hantering av LSS-akter