Till navigation Till innehåll (s)

Fotsjukvård inom SÄBO

Rutinen beskriver kriterier för fotsjukvård samt remissförfarandet för de SÄBO som drivs enligt LOU och direktavtal.

Rutin 5. Fotsjukvård i SÄBO

Mål och inriktning

Övergripande mål för fotsjukvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård och omsorg förebygga och behandla fotskador. Specifika mål är att reducera amputationsfrekvens, funktionsnedsättning samt fysiskt, psykiskt och socialt lidande. Fotsjukvård ska ske i samverkan med annan vård, omsorg, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av.

Fotsjukvård skall utmärkas av hög kvalitet, säkerhet, lättillgänglighet, kontinuitet, professionellt bemötande och god service. 

Målgrupper

Fotsjukvård ska erbjudas följande patientgrupper i särskilt boende för äldre (ej korttidsbeslut/växelvård): 

 • Patienter med diabetes typ 1 och 2 i riskgrupp med befintlig eller begynnande komplikation.

Symptombeskrivning för riskgrupp: Perifer neuropati och/eller angiopati, deformiteter, förhårdnader, torr hud, rodnader, palpabel fotpuls eller ankeltryck <80mm Hg, fotdeformiteter, amputation, nedsatt perifer cirkulation.

 • Patienter med svåra cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar
 • Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakat av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar
 • Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur, till exempel svårare nageltrång, eller psoriasis med fotkomplikation
 • Patienter med diabetes som årligen ska ha en fotstatus genomförd

Uppdraget

Fotterapeut ska:

 • självständigt bedöma och behandla patienter i målgrupperna utifrån anvisningar på remiss och patientens behov
 • bedöma fotstatus
 • konsultera remittenten vid försämrad fotstatus och vid sår på foten
 • bedöma behov av avlastande material samt fortlöpande utvärdera effekterna
 • om förskrivna och utprovade ortopedtekniska hjälpmedel inte är anpassade utifrån patientens behov tillse att ansvarig ortopedteknisk verkstad följer upp detta
 • ge information/rådgivning till patient/vårdpersonal
 • fortlöpande dokumentera utförda åtgärder. Dokumentationen ska följa patienten och vara tillgänglig för behörig vårdpersonal

Remiss och remittent

Remiss krävs för nybesök. Remittent är sjuksköterska i samråd med läkare, i första hand den läkare som ansvarar för det särskilda boendet. Ofullständig/oklar remiss ska sändas tillbaka till remittent för förtydligande. Remiss till fotterapeut har en varaktighet på högst ett år. Efter avslutad behandling ska fotterapeut utfärda remissvar. Svaret ska innehålla resultat av den utförda behandlingen samt planering av framtida behandling. 

Vårdprogram

Fotterapeut ska följa för uppdraget tillämpliga nationella riktlinjer, SBU-rekommendationer, regionala samt lokala vård- och behandlingsprogram för region Stockholm. 

Hygien

Fotterapeut ska ha rutiner för basal hygien. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10), samt region Stockholms Vårdprogram för meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) ska följas. 

Tillgänglighet

Fotterapeut ska anpassa öppethållande och mottagningstider efter krav på god tillgänglighet. Fotterapeut ska, vid behov, kunna ta emot en patient akut (max 3 dagar). Fotterapeut ska kunna nås per telefon under vardagar, telefonsvarare ska finnas. Den som lämnar meddelande till fotterapeuten på telefonsvarare ska bli uppringd snarast möjligt. 

Samverkan

Fotterapeut ska samverka med relevanta aktörer för att tillgodose patienternas vård- och omsorgsbehov. Med relevanta aktörer avses bland annat remitterande sjuksköterska, läkare, verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Uppföljning

Fotterapeuten ska medverka vid eventuell uppföljning initierad av vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun. Uppföljning syftar till att granska om fotterapeuten uppfyller överenskomna krav samt att skapa en grund för utveckling av det gemensamma uppdraget.

Egenkontroll ska finnas och bör inkludera rutiner för att säkerställa en god och säker vård. I uppföljningen kan verksamhetsrapportering ingå. 

Dokumentation

Fotsjukvårdsbehandlingen ska dokumenteras så att kontinuitet och säkerhet i vården uppnås. Vid utförd årlig fotstatus ska avsedd blankett för fotstatus lämnas till sjuksköterska för att vid läkemedelsgenomgång eller nästkommande rond meddelas läkare. Dokumentationen ska medfölja patienten och vara tillgänglig för behörig vårdpersonal. Dokumentationen ska förvaras i patientens journalpärm så länge det bedöms vara aktuellt. Därefter sker arkivering.

Verksamhetens lokala rutin för remittering av fotsjukvård

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterskas remiss ska användas, bilaga 5:1
 • Remiss ska skrivas av omvårdnadsansvarig sjuksköterska i samråd med läkare, i första hand den läkare som ansvarar för det särskilda boendet
 • Remiss skickas till nedan angiven fotterapeut
 • Remiss och remissvar räknas som journalhandling och ska hanteras som sådan.
 • Remissen är giltig i maximalt 1 år
 • Remiss för årlig fotstatus hos diabetiker skickas med fördel i god tid före årets läkemedelsgenomgång. Ansvarig läkare delges fotstatusen vid läkemedelsgenomgången

Fakturering av fotsjukvård

Fotterapeut skickar faktura för fotsjukvård (per behandling, enligt avtal) till respektive SÄBO. Patientens initialer samt remittent ska framgå . Boendeenheten betalar fotterapeuten för utförd fotsjukvård.

Upphandlad utförare av fotsjukvård i Sollentuna

LT Fot&Hälsagruppen AB
Sjöängsvägen 15, 3tr.
192 72 SOLLENTUNA  

Telefon 070-831 95 31

Efterfakturering till Sollentuna kommun

OBS! Efterfakturering gäller enbart för SÄBO upphandlat av Sollentuna kommun enligt LOU samt SÄBO som drivs enligt direktavtal.

Utförare efterfakturerar för fotsjukvård (enligt avtalsvillkor). Respektive boendeenhet skickar kvartalsvis faktura på utförd fotsjukvård till Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna kommun.

Utförare ska vid begäran från Vård- och omsorgskontoret kunna uppvisa fakturor samt kopia av remisser på de behandlingar som efterfakturerats.

Sollentuna Kommun
Skanning VOK1120-21
19186 SOLLENTUNA  

Blanketter