Till navigation Till innehåll (s)

IBIC

Individens behov i centrum (IBIC) är det arbetssätt som håller på att införas och framöver ska används av både handläggare och utförare inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Sollentuna kommun.

IBIC som arbetssätt

Individens behov i centrum (IBIC) är det arbetssätt som håller på att införas och framöver ska används av både handläggare och utförare inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Sollentuna kommun.

IBIC ger:

  • Ett mer behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.
  • Ökad möjlighet till delaktighet och makt över sin vardag för den enskilde.
  • Stöd för gemensam syn för att beskriva en persons livssituation. Handläggare och utförare dokumenterar behov, mål, och resultat med ett gemensamt språk. Dokumentation görs utifrån Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).
  • Stöd för att tillsammans med individen formulera mål utifrån vad som är viktigt för individen. Att följa upp individens behov och uppfyllelse av mål över tid ger möjlighet till uppföljning på såväl individ-, verksamhets- som nämndnivå och bidrar till utveckling.

Förväntningar på dig som utförare

Som utförare inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Sollentuna kommun förväntas du följa arbetssättet IBIC genom att:

  • Samtliga medarbetare i verksamheten har kunskap om arbetssättet och använder det.
  • Arbeta utifrån de individuella mål i beställningen som individen formulerat tillsammans med handläggare. Målen ska följas upp såväl av utförare som av handläggare.
  • Skriva genomförandeplaner utifrån IBIC där målen arbetas ner i delmål.

Stöd till dig som utförare

Arbetssättet IBIC är framtaget av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har en vägledning i arbetssättet som finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Du når Socialstyrelsens vägledning här

Socialstyrelsen har en webbintroduktion i IBIC som är ett stöd vid införande av arbetssättet i verksamheter. Du gör den individuellt och den tar ungefär 1 timme och 20 minuter att gå igenom.

Du når webbintroduktionen i IBIC på Socialstyrelsens hemsida här 

För att hålla i en utbildning i IBIC i din verksamhet får du gärna använda materialet Sollentuna kommun tagit fram. Ett tips är att skriva ut översiktsbladet över livsområden och relaterade faktorer och hänga upp i verksamheten som stöd vid dokumentation.