Till navigation Till innehåll (s)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för kvalitet och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. Informationen på dessa sidor riktar sig till utförare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri i Sollentuna kommun.

Vad gör MAS i Sollentuna?

MAS utarbetar rutiner samt följer upp hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom såväl planerad som oplanerad uppföljning.

Exempel på uppföljningar som MAS gör:

  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering som genomförs tillsammans med apotekare/farmaceut en gång per år på alla äldreboenden. Regelbunden uppföljning genomförs även på grupp- och serviceboenden inom LSS
  • Granskning av delegeringsbeslut
  • Hygienronder tillsammans med Vårdhygien Stockholm
  • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
  • Samverkan med läkarorganisationer inom SÄBO, vårdcentraler, rehaborganisationer, akutsjukhus samt andra aktörer inom Region Stockholm
  • Verksamhetsbesök/-uppföljningar och enkätuppföljningar
  • Hantering av synpunkter/klagomål och insamling av avvikelser som berör hälso- och sjukvård

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter. MAS agerar som sakkunnig inom hälso- och sjukvårdsfrågor på vård- och omsorgskontoret och socialkontoret, ansvarar för omvärldsbevakning inom hälso-och sjukvård och agerar stöd till kommunens olika verksamheter inom vård och omsorg.

Resultat från MAS uppföljningar, förbättringsarbeten och patientsäkerhetsberättelser från de verksamheter MAS ansvarar för sammanställs årligen i en kommunövergripande patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen presenteras för ansvariga nämnder (vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden) och är en allmän handling. Se meny för åtkomst till senaste årens patientsäkerhetsberättelser! 

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap. 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och i 4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80). 

Länkar

Vårdhandboken

Webbsida för vårdgivare och sjukvårdspersonal som innefattar råd och anvisningar för ca 120 olika ämnesområden inom hälso- och sjukvård.

Internetmedicin

Kunskapsdatabas för diagnostik och behandling av olika sjukdomstillstånd.

FASS

Information om läkemedel som godkänts av antingen Läkemedelsverket eller Europeiska läkemedelsmyndigheten. 

Vårdhygien Stockholm

Region Stockholms expertfunktion som arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning hos patienter och vårdpersonal. 

Smittskydd Stockholm

Region Stockholms expertfunktion som arbetar med att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor.

Vårdgivarguiden

Informationssida för vårdgivare inom Region Stockholm. Innehåller information och stöd för administrativa såväl som praktiska frågor.

Janusinfo

Läkemedelsinformation riktad till sjukvårdspersonal (såsom läkemedelsinteraktioner och miljöpåverkan)

Läkemedelsverket

Myndighet vars uppdrag är att främja den svenska folk- och djurhälsan. Arbetar för att patienter och hälso- och sjukvården ska få tillgång till  säkra och effektiva produkter som används ändamålsenligt. 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

Myndighet vars uppdrag är att utöva tillsyn över verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i syfte att säkerställa att lagar och regler efterlevs.

Socialstyrelsen

Myndighet som samlar kunskap i syfte att styra, stödja och utveckla hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Palliativt kunskapscentrum

Kunskapsbank för palliativa frågor. Samfinansierat projekt mellan Region Stockholm och flertalet kommuner inom Stockholms län. 

Svenska palliativregistret

Nationellt kvalitetsregister där vårdpersonal rapporterar hur vården av en patient i livets slutskede sett ut i syfte att förbättra vården för patienten och närstående. 

Senior alert

Nationellt kvalitetsregister som används inom vården av äldre i syfte att förebygga sjukdomar och vårdskador.

NVP (nationell vårdplan för palliativ vård)

Personcentrerat stöd för att identifiera, bedöma och åtgärda en patients palliativa vårdbehov i syfte att kvalitetssäkra vården.