Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) 

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) är ansvarig för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården (diagnostik, vård och behandling). Informationen på dessa sidor riktar sig till utförare av vård och omsorg.

Covid-19

Information från MAS gällande Covid-19

Kontakt

Kontaktuppgifter

Snabblänkar

Blanketter

Utbildningar

Vad gör MAS i Sollentuna?

MAS utarbetar riktlinjer/direktiv för samt följer upp hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom planerad och oplanerade uppföljning.

Exempel på uppföljningar som MAS gör:

  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen genomförs tillsammans med apotekare en gång per år i alla äldreboenden samt vartannat år i grupp- och serviceboenden. Ökad frekvens kan förekomma vid behov.
  • Granska delegeringsbeslut
  • Hygienronder
  • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
  • Samverkan med de auktoriserade SÄBO-läkarorganisationerna, vårdcentraler, rehab organisationer, akutsjukhus samt andra aktörer inom landstinget.
  • Verksamhetsbesök och enkätuppföljningar.
  • Avvikelsestatistik

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter, exempelvis som sakkunnig gällande hälso- och sjukvårdsfrågor på vård och omsorgskontoret, omvärldsbevakning och stöd till verksamheter. Resultaten från MAS uppföljningar, förbättringsarbete och patientsäkerhetsberättelser från verksamheterna sammanställs årligen i en hälso- och sjukvårdsrapport som presenteras för vård- och omsorgsnämnden. 

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 4 kap, 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80). 

Länkar

Vårdhandboken

Internetmedicin

FASS

Vårdhygien Stockholms län

Smittskydd Stockholm

Vårdgivarguiden

Janusinfo

Läkemedelsverket

IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

Socialstyrelsen

Palliativt kunskapscentrum

Palliativregistret

Senior alert

NVP (nationell vårdplan för palliativ vård)