Till navigation Till innehåll (s)

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS)

Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) är ansvarig för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården (diagnostik, vård och behandling). Informationen på dessa sidor riktar sig till utförare av vård och omsorg.

Covid-19

Information från MAS gällande Covid-19

Kontakt

Kontaktuppgifter

Snabblänkar

Blanketter

Utbildningar

Vad gör MAS i Sollentuna?

MAS utarbetar riktlinjer/direktiv för samt följer upp hälso- och sjukvården i kommunen kontinuerligt. Detta sker genom planerad och oplanerade uppföljning.

Exempel på uppföljningar som MAS gör:

  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen genomförs tillsammans med apotekare en gång per år i alla äldreboenden samt vartannat år i grupp- och serviceboenden. Ökad frekvens kan förekomma vid behov.
  • Granska delegeringsbeslut
  • Hygienronder
  • Kvalitetsuppföljning av medicintekniska produkter
  • Samverkan med de auktoriserade SÄBO-läkarorganisationerna, vårdcentraler, rehab organisationer, akutsjukhus samt andra aktörer inom landstinget.
  • Verksamhetsbesök och enkätuppföljningar.
  • Avvikelsestatistik

Utöver uppföljningar har MAS även andra arbetsuppgifter, exempelvis som sakkunnig gällande hälso- och sjukvårdsfrågor på vård och omsorgskontoret, omvärldsbevakning och stöd till verksamheter. Resultaten från MAS uppföljningar, förbättringsarbete och patientsäkerhetsberättelser från verksamheterna sammanställs årligen i en hälso- och sjukvårdsrapport som presenteras för vård- och omsorgsnämnden. 

Grundläggande bestämmelser om MAS och dennes ansvar finns i 11 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 4 kap, 6 § Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80). 

Länkar

Vårdhandboken

Internetmedicin

FASS

Vårdhygien Stockholms län

Smittskydd Stockholm

Vårdgivarguiden

Janusinfo

Läkemedelsverket

IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

Socialstyrelsen

Palliativt kunskapscentrum

Palliativregistret

Senior alert

NVP (nationell vårdplan för palliativ vård)