Till navigation Till innehåll (s)

Rutiner

Här hittar du de rutiner som du som utförare i Sollentuna kommun behöver följa. 

Nya kontaktuppgifter, byte av verksamhetschef och IVO-tillstånd

Om du som chef har fått nya kontaktuppgifter eller om verksamheten har bytt kontaktuppgifter, mejlar du in dem till vok-avtal@sollentuna.se.

Vid byte av verksamhetschef ska vård- och omsorgskontoret alltid informeras. Informationen och nytt IVO-tillstånd ska mejlas in till vok-avtal@sollentuna.se.

Om verksamheten har en tillfällig verksamhetschef ska även detta meddelas vård- och omsorgskontoret. Den tillfälliga verksamhetschefen ska uppfylla de krav som IVO ställer.

Hälso- och sjukvård

Dessa riktlinjer är framtagna av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Sollentuna kommun. Riktlinjerna gäller för alla som arbetar inom särskilt boende. 

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Upprätta genomförandeplan

I enlighet med vad som framgår i förfrågningsunderlaget ska ni som utförare upprätta en genomförandeplan inom tio dagar från det att insatsen har verkställts. Genomförandeplanen ska alltid upprättat tillsammans med den enskilde och vid behov med dennes företrädare. Genomförandeplanen ska följas upp och revideras vid behov, dock minst två gånger per år.

När en genomförandeplan upprättas eller revideras ska den skickas till ansvarig handläggare genom verksamhetssystemet Pulsen Combine. 

In- och utflytt

I följande rutin hittar du information vem som ansvarar för vad vid en inflytt och utflytt i särskild boende. Ansvaret fördelas mellan boendesamordnare på vård- och omsorgskontoret och dig som utförare. 

Parboende

I Sollentuna kommun finns det möjlighet att ansöka om parboende vilket möjliggör för makar, eller motsvarande, att fortsätta bo tillsammans då en av dem beviljats särskilt boende för äldre. Denna möjlighet ingår i en skälig levnadsnivå för äldre personer som varaktigt bor eller har bott tillsammans. Detta gäller oavsett om maken eller sambon har behov av särskilt boende eller inte. Insatsen är frivillig och förutsätter att båda parter vill fortsätta bo tillsammans. Det är biståndshandläggare på vård- och omsorgskontoret som utreder dessa ansökningar.

Den medboende erbjuds måltider mot en avgift, att få vara med på sociala aktiviteter som anordnas av boendet samt att få hjälp vid användandet av trygghetslarmet. För annan hjälp och stöd behöver medboende ett biståndsbeslut om hemtjänst. Detta gäller även för tvätt, städ och inköp. Om den medboende beviljas hemtjänst beställs hemtjänstinsatserna av det särskilda boendet och utförs av personalen på boendet. Det särskilda boendet får ersättning motsvarande utförda hemtjänsttimmar.

Den medboende omfattas inte av kommunens ansvar för hälso- och sjukvård utan söker hälso- och sjukvård av primärvården eller husläkare.

Den medboende betalar hyra, omsorgsavgift och matavgift till vård- och omsorgskontoret. Detta gäller också under den tid medboende eventuellt provbor. Om biståndsbehovet upphör genom att den som beviljats boendet avlider eller inte bor kvar av andra anledningar har den medboende inte heller rätt att bo kvar i det särskilda boendet. Den medboendes hyresavtal sägs då upp med tre månaders uppsägningstid.

Hantering av SoL-akter

I följande dokument hittar du information om hur du som utförare ska hantera personakter.

Dokumentet är under uppdatering. 

Hantering av SoL-akter