Till navigation Till innehåll (s)

Öronspolning, peritoneadialys, respirator & trakeostomi

Rutinen beskriver vård av patienter vid hälso- och sjukvård av mer avancerad karaktär.

Rutin 10. Öronspolning, peritoneadialys, respirator och trakeostomi

Öronspolning

En legitimerad sjuksköterska är genom sin utbildning och sitt yrkesansvar formellt kompetent och kan därmed själv bedöma om han/hon också är reellt kompetent för olika medicinska arbetsuppgifter. Legitimerade sjuksköterskor med formell kompetens får alltså bedöma behov av och utföra öronspolning inom sitt yrkesansvar utan att tillkalla läkare om de anser att de kan klara av detta.

Distriktssköterskor i synnerhet, men även många andra sjuksköterskor, har i sin utbildning eller under sin yrkesfunktion förvärvat kunskaper om öronspolning och då får de ses som såväl formellt som reellt kompetenta för uppgiften att självständigt bedöma och spola bort vaxproppar. I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att ge patienten en trygg och säker vård. En sjuksköterska har också ansvar för att hålla sig à jour med utvecklingen inom sitt yrkesområde samt att följa de framsteg som sker inom kunskapsfältet. Trots det egna yrkesansvaret skall dock läkare självklart tillkallas vid osäkerhet eller om komplikationer inträffar.

Barn under 14 år hänvisas till ÖNH-läkare.

Före spolning av örat kontrollera alltid om patienten har en vaxpropp med otoskåp. Spolning av örat får EJ ske om patienten uppvisar något av följande symtom:

 • feber
 • smärta i örat
 • har kända perforationer av trumhinnan eller annat fel på trumhinnan

Vid tveksamhet, hänvisa till/boka tid hos läkare.

Efter spolning kontrollera om:

 • trumhinnan är hel efter spolning
 • hörselgången är röd
 • patienten upplever smärta eller andra besvär

Om något av ovanstående har uppstått, säkerställ att en läkarbedömning görs. Dokumentera i journalen. 

Peritoneadialys

Kan utföras under förutsättning att SIP är genomförd (mellan slutenvården och boendet). Slutenvårdens sjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska och verksamhetschefen på det boende som ska utföra behandlingarna deltar i SIP.

Vid SIP klargörs:

 • Patientansvarig läkare
 • Skriftliga instruktioner
 • Skriftliga ordinationer (dialysordination/läkemedelslista)
 • Telefonnummer/faxnummer till avdelning/mottagning. Telefonnummer/faxnummer till ansvarig sjuksköterska i kommunen
 • Provtagningstider och rutiner
 • Återbesökstider
 • I vilka situationer njurmedicin ska kontaktas
 • Övriga omvårdnadsbehov kopplade till sjukdom och/eller behandling
 • Undervisning; vilka ska få undervisning och av vem (sjuksköterskorna i kommunen samt i förekommande fall övrig berörd vårdpersonal) och hur detta ska organiseras.

Respirator

Vård i respirator kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser och annan särskild kompetens utanför kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Därför måste ansvarsförhållandena och kostnader klargöras innan inflyttning sker. Särskild överenskommelse måste upprättas med region Stockholm för att detta ska kunna genomföras.

Kontakta alltid MAS före inflyttning.

Trakeostomi

Vård av trakeostomi kräver särskild kompetens utanför kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Därför måste ansvarsförhållandena och kostnader klargöras innan inflyttning sker. Särskild överenskommelse måste upprättas med region Stockholm för att detta ska kunna genomföras.

Kontakta alltid MAS före inflyttning.