Till navigation Till innehåll (s)

Äldreomsorgslyftet

Via Äldreomsorgslyftet ges medarbetare eller chef inom äldreomsorgen möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Ansvarig chef anmäler intresse om ersättning för att kunna betala medarbetarens lön under studietiden. Vård- och omsorgskontoret har i uppdrag att fördela pengarna.

Målgruppen för Äldreomsorgslyftet

 • Medarbetare som arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning. Anställningens längd saknar betydelse.

Utbildningar

Utbildningarna som ger rätt till ersättning under studietiden är vårdbiträde, undersköterska och vissa specialistutbildningar. Följande utbildningsinsatser ger rätt att söka medel via äldreomsorgslyftet:

 • Yrkespaket till undersköterska inklusive eventuell kombination med kurser i svenska språket
 • Yrkespaket till vårdbiträde inklusive eventuell kombination med kurser i svenska språket
 • Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre
 • Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde
 • Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård
 • Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Vilka verksamheter kan göra intresseanmälan

Utförare av äldreomsorg inom Sollentuna kommun.

Villkor och förfaringssätt

När medarbetare har blivit antagen för en utbildning på hel- eller deltid så anmäler verksamheten intresse att få medel för att ersätta lönekostnaden genom äldreomsorgslyftet via enkät till Vård och omsorgskontoret. I enkäten ska följande uppgifter lämnas:

 • Information om enhet eller företag och kontaktuppgifter till medarbetarens närmaste chef
 • Medarbetarens namn och e-postadress
 • Medarbetarens anställningsdatum
 • Ange kurs/program och datum för start/avslut
 • Ange studietakt
 • Bifoga anställningsavtal
 • Bifoga antagningsbevis/studieintyg. Observera att medarbetarens namn och personnummer måste framgå
 • Försäkran om att kontakta vård och omsorgskontoret om utbildningen avbryts eller om villkoren för studierna förändras på något sätt.
 • Försäkran om att återrapportering kommer att ske inom utsatt tid till vård och omsorgskontoret enligt socialstyrelsens krav.

Fakturering och ersättning

Verksamheterna får en bekräftelse om vilket belopp de kan fakturera i ett engångsbelopp per medarbetare efter intresseanmälan har behandlats. Ersättningen utgår från ett schablonbelopp som fastställts för äldreomsorgslyftet i Sollentuna kommun.

Intresseanmälan öppen

För medarbetare som beviljats äldreomsorgslyftet under 2023 och som fortsätter sin utbildning under 2024 ska anmälan göras senast i februari 2024 och handläggs prioriterat. Nya ansökningar för studier som påbörjas 2024 kommer att handläggas löpande. Så länge enkäten är öppen och det finns pengar kvar, går det att göra anmälan, dock senast 29 november 2024.

Jag vill göra en intresseanmälan för äldreomsorgslyftet 2024 i Sollentuna kommun

Återrapportering

Vid ändringar gällande studier, till exempel avhopp eller ändrad studietakt, ska Vård och omsorgskontoret meddelas. Vård- och omsorgskontoret slutrapporterar 2023 års bidrag till Socialstyrelsen senast 1 april 2024 och innevarande års bidrag 2025. Uppgifter om krav på återrapportering kan komma kontinuerligt från Socialstyrelsen genom information Vård- och omsorgskontoret och måste följas.

För mer information om vad och hur studierna kan bedrivas så kontaktas vuxenutbildningen i respektive hemkommun (folkbokföringsort).