Till navigation Till innehåll (s)

Covid-19 - MAS-info  

Denna sida riktar sig till utförare av vård- och omsorg i Sollentuna. Sidan uppdateras löpande. 

Mejladress och inrapportering till VOK

Information från MAS

Checklista för omvårdnad vid Covid-19 - 2020-04-17

Provtagning av medarbetare

Provtagning för medarbetare 2020-10-16

Hygienrutiner och skyddsutrustning

Rengöring och Desinfektion av ytor i vårdmiljö (RoD) - 2020-09-17

Misstänkt/bekräftad covid-19 – vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer (SÄBO) för äldre och LSS-boende - 2020-08-26

Stöd i arbetet med basala hygienrutiner - 2020-05-28

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad infektion - 2020-08-04 

Bedömning av smittfrihet

Bedömning av smittfrihet vid covid-19 - 2020-05-26

Provtagning på SÄBO och LSS-boende

Provtagning på SÄBO och LSS-boende

Smittspårning på SÄBO

Arbetsflöde i samband med fall av covid-19 på SÄBO - 2020-10-21

Smittspårning för covid-19 på särskilt boende för äldre-2020-07-02

Anpassade besök på SÄBO

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin - 2020-10-07

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor -2020-10-07

Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch) - 2020-10-05

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 - 2020-10-05

Utbildning

E-utbildningar om covid-19 från KI

Utbildning: Hindra smittspridning och använda skyddsutrustning - Socialstyrelsen

NPH-provtagning - Instruktion för sjuksköterska - Film

Svåra samtal och palliativ vård vid covid-19

Guide för samtal med patienter, palliativtutvecklingscentrum.se - 2020-03-27

Besök till patient med covid-19 infektion i livets slutskede – riktlinje för SLSO

Symtomlindring i livets slutskede 2020-04-09.pdf

Palliativt kunskapscentrum, Region Stockholm, Information och stöd rörande covid-19

Information från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten

Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre - 2020-10-05

Förslag till åtgärder inom vissa av socialtjänstens verksamheter vid smittspridning av covid-19 - 2020-10-05

Exempel på åtgärder för att minska spridning av covid-19 på särskilda boenden för äldre

Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin – checklista med reflektionsfrågor - 2020-06-09

Stöd för personal på boende för äldre med demenssjukdom - 2020-09-01

Uppdaterat stöd för kommunal hälso- och sjukvård - 2020-09-01

Affischer till personal inom LSS-bostad, hemtjänst och äldreboende från Socialstyrelsen

Information från Region Stockholm

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre - 2020-09-22

Rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av covid-19 

Information från SKR 

Checklista - Förhindra smittspridning av covid-19 på LSS-bostäder.pdf - 2020-06-10

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Tandvård på SÄBO för äldre och LSS-boenden

Nödvändig och akut tandvård - 2020-07-06

Akuttandvård för patienter med covid-19, odiagnostiserad luftvägsinfektion och akuta tandproblem

Erbjudande om digitala utbildningar - 2020-06-11