Till navigation Till innehåll (s)

HLR inom kommunal hälso- och sjukvård (SÄBO)

Denna rutin beskriver vad som gäller kring hjärt- och lungräddning inom särskilt boende för äldre.

Rutin 11. HLR inom kommunal hälso- och sjukvård (SÄBO)

Inledning

Denna rutin är baserad på den riktlinje som Capio Legevisitten tagit fram. Sollentuna kommun och Capio Legevisitten har tecknat en samverkansöverenskommelse för utförandet av läkarinsatser på kommunens särskilda boenden för äldre (SÄBO).

Svensk läkarförening, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjen har utarbetats som stöd för berörd personal.

Hjärtstopp ska alltid behandlas med hjärt- och lungräddning (HLR) om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras. Ställningstagandet dokumenteras i patientens journal enligt gällande föreskrift (SOSFS 2011:7).

Sjuksköterska och läkare är alltid skyldiga att påbörja HLR om inte ställningstagande till Ej HLR finns dokumenterat. Legitimerad personal ska alltid påbörja HLR om det inte är uppenbart oetiskt eller bedöms vara ogenomförbart och utsiktslöst. Omvårdnadspersonal ska ha tillgång till ställningstagande. Det är mycket viktigt att det i varje verksamhet finns en lokal rutin som beskriver hur denna informationsöverföring garanteras och efterlevs.

Ansvarsfördelning

Läkarens ansvar

I samverkan med sjuksköterska genomförs vårdplanering tillsammans med patienten där ställningstagande kring HLR diskuteras. Denna vårdplanering ska genomföras inom 2 veckor från inflyttning till boendet.

Läkaren dokumenterar eventuellt ställningstagande till 0HLR (ingen hjärt- och lungräddning) i den medicinska journalen.

Sjuksköterskans ansvar

Patienten och/eller dennes närstående erhåller informationsbroschyr Hjärt- & lungräddning (se separat blankett) vid inflyttning till boendet.

I samverkan med läkare genomförs vårdplanering tillsammans med patienten där ställningstagande kring HLR diskuteras. Denna vårdplanering ska genomföras inom 2 veckor från inflyttning till boendet.

Sjuksköterskan dokumenterar eventuellt ställningstagande till 0HLR (ingen hjärt- och lungräddning) i omvårdnadsjournalen.

Sjuksköterskan ansvarar för att samtlig omsorgspersonal har tillgång till ställningstagandet enligt lokal rutin.

Omsorgspersonals ansvar

Omsorgspersonal räknas inte som hälso- och sjukvårdspersonal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Omsorgspersonal kan påbörja HLR efter tydliga anvisningar från legitimerad sjuksköterska/läkare eller 112.

När ställningstagande inte finns dokumenterat

All personal ska tillkalla hälso- och sjukvårdspersonal eller ambulans samt påbörja HLR om de har reell kompetens och försäkrat sig om att det inte finns dokumenterat 0HLR. De är dock inte skyldiga att påbörja HLR.

Bilagor

Hjärt- och lungräddning (broschyr från Capio Legevisitten)