Till navigation Till innehåll (s)

Lex Maria

Anmälan till IVO sker i samverkan mellan verksamhetschef och MAS på delegation från vård- och omsorgsnämnden i följande fall: 

  • Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) (HSLF-FS 2017:41) 
  • Om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten (3 kap. 7 § PSL) 

 

Med vårdskada avses enligt 1 kap. 5 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt
dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits
vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Med allvarlig vårdskada avses enligt samma bestämmelse vårdskada
som
1. är bestående och inte ringa, eller
2. har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Nedan finns en mall för utredning av allvarlig vårdskada/risk för allvarlig vårdskada.