Till navigation Till innehåll (s)

Akut bedömning samt kontakt med legitimerad personal

Rutinen beskriver ansvarsfördelningen mellan respektive yrkesgrupp samt verksamhetschef.

Rutin 3. Akut bedömning samt kontakt med sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

Ansvar

Vård- och omsorgspersonalens ansvar

Kontakt med sjuksköterska tas:

 • när behov finns av råd, stöd eller handledning i vårdarbetet
 • vid förändring i patientens allmäntillstånd
 • vid problem i läkemedelshanteringen
 • när behovsmedicinering är aktuell
 • när en patient har ramlat (fallincident)
 • när en patient fått trycksår eller annan sårskada
 • när en patient åker till eller kommer hem från sjukhus
 • när en patient har besökt vårdinrättning, ex. psykiatrin, vårdcentralen eller dietist
 • när en patient har förändringar i läkemedelshanteringen
 • när en patient har SIP inplanerad 
 • vid riskbedömning av skyddsåtgärder
 • när en patient har avlidit

Vid AKUTA SJUKDOMSTILLSTÅND när man inte hinner invänta sjuksköterska:
Ring 112! Tag därefter kontakt med tjänstgörande sjuksköterska för vidare åtgärder.

Kontakt med arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast tas:

 • vid behov av instruktion/information om hur olika hjälpmedel hanteras
 • när ett hjälpmedel gått sönder
 • när behov finns av råd, stöd eller handledning om förflyttnings- och lyftteknik
 • vid behov av information om aktuellt rehabiliterings-/träningsprogram för patienten
 • vid riskbedömning av skyddsåtgärder, i de fall det är relevant
 • vid behov av hjälpmedel
Sjuksköterskans ansvar
 • att ta kontakt med läkare när patientens tillstånd så kräver och därefter följa upp läkares ordinationer
 • att förse patienten med identitetsband vid akuta sjukhusbesök (se riktlinje 4 "Säkerställande av identitet")
 • att utfärda "Vårdmeddelande från kommunal hälso- och sjukvård" (bilaga 3:1) samt Transportmeddelande mellan vårdenheter, se länk nedan
 • att närstående kontaktas
 • att informationsöverföring mellan olika vårdgivare samt inom den egna verksamheten sker på ett fullgott sätt så att en god vårdkvalitet upprätthålls för patienten
 • att förmedla kontakt mellan patienten och olika specialfunktioner inom hälso- och sjukvård, t ex fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, logoped.
 • Sjuksköterska ska vidare ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas

Sjuksköterska ska vidare ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas:

 • när patientens hälsotillstånd försämras
 • när en patient har ramlat (fallincident)
 • när en patient har avlidit (se riktlinje 9. Rutiner vid dödsfall)
 • när vårdpersonal tar kontakt för råd, stöd och handledning
 • när behovsmedicinering är nödvändig
 • när en avvikelse inträffat (se riktlinje 1. Avvikelsehantering).
Arbetsterapeuts och fysioterapeuts/sjukgymnasts ansvar
 • att ta kontakt med läkare för bedömning/konsultation när patientens tillstånd så kräver
 • att informationsöverföring mellan olika vårdgivare samt inom den egna verksamheten sker på ett fullgott sätt så att en god kvalitet gällande rehabilitering upprätthålls för patienten
 • att förmedla kontakt mellan patient och olika specialfunktioner inom hälso- och sjukvård, t ex sjuksköterska
Verksamhetschefens ansvar
 • att det finns skriftliga lokala rutiner för hur sjuksköterska och läkare kan nås dygnet runt
 • att information till vårdpersonal om när och hur sjuksköterska kontaktas dygnet runt är aktuell, uppsatt på synlig plats och känd av alla medarbetare (använd gärna bilaga 3:2)
 • att ovanstående skriftliga rutiner är kända och efterlevs av alla medarbetare
 • att samverkansöverenskommelsen mellan läkarorganisationen och kommunens hälso- och sjukvård efterlevs av samtliga sjuksköterskor i verksamheten samt den är underskriven av verksamhetens läkare och sjuksköterskor (OBS! Gäller enbart SÄBO)

Akut bedömning (VISAM)

Inom SÄBO ska bedömningsinstrumentet VISAM användas vid akuta bedömningar av patientens hälsotillstånd, såsom fallolycka och försämrat allmäntillstånd. Inom LSS kan den användas som stöd men är inte ett krav. Verksamheten ska ha lokala rutiner för hur VISAM används och dokumenteras i patientens journal. Kopia på VISAM-bedömningen bör skickas med om patienten åker ambulans till sjukhuset. Blanketten för VISAM är ett arbetsmaterial och kasseras efter att uppgifterna förts in i patientens journal.

När patient åker till sjukhus

 • Blanketten Vårdmeddelande från kommunal hälso- och sjukvård skall vara ifylld och förslagsvis läggas i en röd mapp. Originalet medföljer ambulanstransporten och kopia läggs till journalhandlingarna. Blanketten Transportmeddelande lämnas till ambulanspersonal
 • Aktuell ordinationshandling
 • Eventuell kopia på VISAM
 • Vid behov, omvårdnadsepikris och/eller aktuellt omvårdnadsstatus
 • Ev. kontanter (max 500:-), och frikort
 • Kläder, skor, hygienartiklar och andra personliga tillhörigheter (t.ex. glasögon, hörapparat och tandprotes)
 • Ev. hjälpmedel som behövs. Viktigt att dessa är uppmärkta med personuppgift och/eller boendeenhet!
 • Patienten förses med signerat ID-band om hen inte själv kan uppge sin identitet, se riktlinje 4. Säkerställande av identitet
 • Ev. kopia på identitetshandling.

Medföljande till sjukhus/vårdinrättning

Omsorgspersonal ska följa med patienten till sjukhuset, om närstående inte kan. Undantag från denna regel avgörs av tjänstgörande sjuksköterska.

När personal följer med patient vid akuta besök på sjukhuset övergår ansvaret till sjukhusets personal när vårdmeddelandet (bilaga 3:1) överlämnats och muntlig rapport från medföljande personal givits till sjukhusets personal.

Vid vissa tillfällen kan det vara lämpligt att personal som följer med stannar kvar under besöket. Det är viktigt att den personal som följer med till sjukhuset känner patienten väl så att han/hon kan bidra med adekvat information.

Om personal som följt med patienten inte kan stanna tills besöket är avslutat ska han/hon meddela detta till tjänstgörande sjuksköterska på sjukhuset.

När patienten åker till sjukhus akut ansvarar tjänstgörande sjuksköterska för att Vårdmeddelande från kommunal hälso- och sjukvård (bilaga 3:1) skickas med.

En kopia på vårdmeddelandet sparas i hälso- och sjukvårdsjournalen. Alla papper som skickas till sjukhuset skall läggas i en röd mapp.

Bilagor

Länkar

Transportmeddelande vid transport mellan vårdenheter

VISAM