Till navigation Till innehåll (s)
Skrivbord med dator, kaffekopp, papper och miniräknare.

Årsredovisning och ekonomi

Som god man eller förvaltare ska du varje år redovisa vad du gjort i uppdraget. Redovisningen för föregående år ska vara inlämnad innan den 1 mars varje år.

Inlämning av årsräkningar till Överförmyndarnämnden

Med anledning av  ombyggnationen av Turebergshuset kan årsräkningar inte lämnas i kommunhuset längre. Inlämning av årsräkningar sker numera till kontaktcenter som sitter i biblioteket vid Aniaraplatsen i Sollentuna centrum. Kontaktcenters besökslokaler finns på bottenvåningen direkt till vänster in i biblioteket. 

Öppettider Kontaktcenter:

  • Måndag - fredag: 09.00-17.00

Årsräkning ska lämnas in senast 29 februari

Nu är året snart slut och det är dags för dig att lämna årsräkningen för föregående år senast den 29 februari. Vänligen läs anvisningarna för ifyllande av års- eller sluträkning.

Anvisningar till års- eller sluträkning.pdf

Årsredovisning 

Som god man eller förvaltare ska du varje år redovisa vad du gjort i uppdraget. Redovisningen för föregående år ska vara inlämnad innan den 1 mars varje år. För att få förståelse för hur du bör hantera den löpande ekonomin kan det vara bra att titta igenom överförmyndarnämndens årsräkningsblankett redan när uppdraget börjar.

I årsräkningen ska du redovisa huvudsakligen fem saker:

  1. Ingående balans (A), d.v.s. vilka pengar som fanns 1 januari (eller förordnandedatum, se förteckningen)
  2. Inkomster huvudmannen haft under året (B)
  3. Utgifter huvudmannen haft under året (C)
  4. Utgående balans (D), d.v.s. vilka pengar som finns kvar 31 december (eller datum för uppdragets upphörande)
  5. Övriga tillgångar den 1 januari och den 31 december

Om redovisningen är korrekt ska ingående balans samt inkomster vara lika stor som utgifter och utgående balans, A+B = C+D.

Om du är noggrann med att strukturera hur betalningarna sköts under året, blir redovisningen oproblematisk för dig att upprätta och enkel för överförmyndarnämnden att granska. Ditt uppdrag blir därigenom betydligt lättare att hantera.

Inlämning av årsräkning

E-tjänst - Provisum stf

Blanketter som rör godmanskap och förvaltarskap

Kontoanvändning

Om huvudmannen har flera konton i olika banker ska du se till att alla konton utom ett transaktionskonto förses med överförmyndarspärr. Det innebär att du som ställföreträdare endast får tillgång till dessa konton om överförmyndarnämnden har gett sitt skriftliga samtycke. En överförmyndarspärr hindrar dock inte huvudmannen själv från att ta ut pengar från dessa konton. Ett transaktionskonto, vanligtvis det där inkomsten sätts in, ska lämnas ospärrat. Kontot behöver du som ställföreträdare för att sköta huvudmannens löpande ekonomi.

Huvudmannens fickpengar

Det är inte lämpligt eller praktiskt att ställföreträdare och huvudman båda använder samma transaktionskonto. Om huvudmannen själv vill och kan sköta sina dagliga inköp är det mest praktiska att öppna ett särskilt konto som han eller hon får använda. Ta hänsyn till vad huvudmannen klarar av att hantera samt vad de ekonomiska förutsättningarna tillåter. Därefter gör du regelbundna överföringar från transaktionskontot till fickpengskontot. I årsräkningen kan fickpengskontot tas upp under ”övriga tillgångar”. Då behöver du på kostnadssidan i årsräkningen bara redovisa det belopp som förts över till fickpengskontot, inte vad huvudmannen faktiskt använt.

Inköp av dagligvaror

Det är inte din uppgift som ställföreträdare att köpa in huvudmannens dagligvaror. Oftast gör anhöriga, hemtjänst eller boendepersonal detta. Din uppgift är att se till att pengar finns tillgängliga för den som sköter inköpet. När kontanter överlämnas till huvudmannens vårdboende ska boendet, precis som huvudmannen själv, kvittera att de har mottagit pengarna. Vårdinrättningen är sedan skyldig att redovisa sin användning av medlen till dig. Deras redovisning behöver inte skickas in till överförmyndarnämnden. 

Sammanblandning av ekonomin är inte tillåten

Enligt lag ska en ställföreträdare hålla medel som han eller hon förvaltar för huvudmannens räkning åtskilda från sina egna medel. Sammanblandning får inte ske. Detta innebär att du inte får föra över huvudmannens pengar till ditt eget konto för att senare betala räkningar eller göra ett inköp för huvudmannens räkning. Du får heller inte betala räkningar eller göra uttag eller utlägg för huvudmannen från ditt eget konto och sedan ta tillbaka motsvarande summa från huvudmannens konto. Detta räknas som att du satt huvudmannens i skuld till dig själv. 

Redovisning av uppdraget