Till navigation Till innehåll (s)

Om oss

Överförmyndarnämnden i Norrort finns för dig som bor i Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Vi utövar tillsyn så att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden.
Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade. Nämnden arbetar för både barn och vuxna.

Sollentuna kommun ingår i en gemensam nämnd tillsammans med Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Nämndens kontor finns i Sollentuna.

Nämndens ansvar

Nämnden har ansvar för att följa upp och handlägga ärenden som handlar om förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Arbetet sker med stöd av reglerna i föräldrabalken (FB). Nämnden ska också granska överförmyndares, gode mäns och förvaltares arbete.

De flesta ärenden behandlas av kontorets handläggare. De har en omfattande rätt att fatta beslut på delegation från nämnden. Överförmyndaren har uppsikt över arbetet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämnden och genomför regelbundna inspektioner. I tillsynen granskas om handläggning följer lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. För att lämna in synpunkter eller klagomål på överförmyndarnämnden kontaktar man Länsstyrelsen.