Till navigation Till innehåll (s)

Kontrollerad eller fri förvaltning av barns tillgångar

I Sverige är huvudregeln att det är barnets förmyndare (föräldrar) som förvaltar barnets eventuella tillgångar. Men det finns undantag.

Som förmyndare behöver du känna till att det finns olika regler för olika typ av förvaltning. Ett barns tillgångar kan omfattas av fri föräldraförvaltning eller kontrollerad förvaltning. Det beror på vilken typ av tillgångar barnet har och till vilket värde. För vissa typer av tillgångar, till exempel fastigheter, behöver du tillstånd från överförmyndarnämnden för att kunna fatta beslut om förvaltningen.

Om värdet på barnets tillgångar överstiger prisbasbeloppet åtta gånger (386 400 kr för 2022) gäller följande:

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning betyder att överförmyndarnämnden har större kontroll än vid fri föräldraförvaltning. De kontrollerar hur du som förmyndare förvaltar barnets pengar. Du ska fortfarande följa de allmänna reglerna för fri föräldraförvaltning. De gäller för alla förmyndare. 

Kontrollerad förvaltning kan ersätta den fria förvaltningen 

Kontrollerad förvaltning kan ersätta den fria förvaltningen i tre olika situationer:

 • Om barnets tillgångar överskrider åtta prisbasbelopp (386 400 kr för 2022). Det spelar ingen roll på vilket sätt tillgångarna överskrider gränsbeloppet.
 • Om barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller om det blir förmånstagare genom personförsäkring, och givaren har som villkor att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • När överförmyndarnämnden fattar beslut om skärpta föreskrifter och beslutar att barnets tillgångar ska hanteras med kontrollerad förvaltning. Detta kan hända när det när det finns misstankar om att förmyndarna inte sköter sitt uppdrag på ett bra sätt. Då kan en kontrollerad förvaltning behövas för att trygga barnets tillgångar.

Vid kontrollerad förvaltning ska du också

 • skicka in förteckning över barnets alla tillgångar. Det ska göras senast en månad efter att barnets tillgångar kommit att överskrida åtta prisbasbelopp. Det ska ske utan särskild begäran från överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller också när barnet fått tillgångar med villkor om särskild överförmyndarkontroll eller beslut tagits om skärpta föreskrifter
 • lämna årsräkning före 1 mars varje år. Årsräkningen ska vara en sammanställning av barnets alla tillgångar, inkomster och utgifter under året.
 • lämna sluträkning när barnet bli myndigt. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från myndighetsdagen
 • ansöka om överförmyndarnämndens samtycke

Ansök om nämndens samtycke

 • placerar tillgångar som inte investerats enligt ovan på ett räntebärande konto.

Fri föräldraförvaltning

Fri föräldraförvaltning innebär bland annat att du som är förälder själv får bestämma hur barnets pengar ska placeras eller användas. Du behöver inte lämna årlig redovisning för din förvaltning av barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Men, det finns vissa generella bestämmelser som alltid gäller vid förvaltning av barns tillgångar.

När du förvaltar barnets tillgångar ska du

 • noggrant utföra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som är bäst för barnet
 • bara använda barnets pengar till hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får inte
 • användas till saker som ska bekostas av föräldrarna. Det gäller saker som ingår i föräldrars underhållsskyldighet för sina barn
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om du vill sälja, köpa, byta, hyra eller hyra ut fast egendom för barnets räkning. Det gäller också om barnet ska ta emot fast egendom i gåva. Reglerna för fast egendom gäller också för bostadsrätt och tomträtt. Om du ska hyra en bostadslägenhet för barnets räkning krävs inte samtycke
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om barnet vill driva företag eller om hen vill låna pengar eller skuldsätta sig på något annat sätt
 • placera pengar som inte behöver användas tryggt och så att de ger en rimlig avkastning.
 • hålla dina och barnets tillgångar åtskilda. Du får inte blanda ihop dem
 • tillfråga barn som är över sexton år innan du fattar några beslut om hens egendom
  inte ge bort barnets tillgångar.

Andra viktiga skyldigheter:

 • Du ska anmäla om barnets tillgångar uppgår till eller överstiger åtta prisbasbelopp (386 400 kr för 2022). Du ska då lämna in en förteckning till överförmyndarnämnden inom en månad. Då övergår förvaltningen till kontrollerad förvaltning.
 • Överförmyndarnämnden har alltid rätt att få ta del av uppgifter om hur du sköter förvaltningen av barnets tillgångar, oavsett om förvaltningen är fri eller kontrollerad.

Särskild överförmyndarkontroll

Det kan finnas villkor om särskild överförmyndarkontroll. Det kan gälla om barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring. Villkoret ska vara inskrivet i testamentet, gåvobrevet eller förmånstagarförordnande för att vara giltigt. Om det gäller en gåva måste den som gett gåvan även ha anmält villkoret skriftligen till oss.

Särskild överförmyndarkontroll betyder att de tillgångar som är villkorade omfattas av reglerna om kontrollerad förvaltning. De pengar som betalas ut kommer att utbetalas till ett överförmyndarspärrat konto.

Skärpande föreskrifter

Överförmyndarnämnden kan bestämma om skärpta regler för att trygga förvaltningen. Det gör de om det finns en misstanke om att förmyndarna inte sköter barnets tillgångar på ett korrekt sätt. Skärpta regler kan utformas på olika sätt. Överförmyndarnämnden kan använda alla eller bara enstaka åtgärder. Det beror på vad som behövs för att trygga förvaltningen.

Överförmyndarnämnden kan besluta att

 • Barnets konton ska ha överförmyndarspärr
 • Barnets tillgångar ska omfattas av reglerna för kontrollerad förvaltning
 • Barnets värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut
 • Pengar som betalas ut till barnet ska sättas in på bankkonto (som är försett med överförmyndarspärr).

Om du inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltningen av hens tillgångar kan du bli skadeståndsskyldig.