Till navigation Till innehåll (s)

Information för gode män och förvaltare

Den gode mannens eller förvaltarens främsta uppgifter är att ta hand om ekonomin och bevaka huvudmannens rättigheter.

Den gode mannens eller förvaltarens uppgifter

Som god man eller förvaltare är dina främsta uppgifter är att ta hand om ekonomin och bevaka din huvudmans rättigheter. De flesta uppdrag omfattar alla tre delarna som på fackspråk kallas förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person. Tingsrätten kan bestämma att uppdraget bara ska omfatta någon eller några av delarna om huvudmannen inte behöver hjälp med alla delar. Det är viktigt att du som ställföreträdare är uppmärksam på vilken omfattning ditt uppdrag har eftersom detta är avgörande för i vilka frågor du har rätt att företräda din huvudman.

Skillnaden på ställföreträdare och förvaltare

Som ställföreträdare ska du alltid handla på det sätt som är bäst för din huvudman. Det är frivilligt att ha god man och huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga. Därför är hans eller hennes vilja styrande för hur du som god man ska utföra ditt uppdrag. Samarbete och samtycke är ledorden.

Att ha en förvaltare är däremot en hjälpinsats kombinerat med en tvångsåtgärd. Förvaltarskap kan beslutas mot den enskildes vilja om tingsrätten finner att det finns skäl för det. Förvaltarskapet fråntar huvudmannen hans eller hennes rättshandlingsförmåga på de områden förvaltarskapet omfattar.

Som förvaltare har du ensam rådighet över huvudmannens bankkonton och bestämmer vilka avtal som ska ingås. Om huvudmannen ändå ingått ett avtal kan du som förvaltare välja att godkänna detta i efterhand och låta det bestå, annars är det inte giltigt och ska hävas. Om ditt uppdrag som förvaltare även omfattar att bevaka rätt och sörja för person kan du, utan att få din huvudmans samtycke, besluta att ansöka om vissa insatser, som boende och liknande. Du kan däremot aldrig tvinga din huvudman att fysiskt flytta eller att ta emot insatserna. Du har heller inte rätt att besluta i medicinska frågor om vård.

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Du som ställföreträdare behöver ha tillgång till ett transaktionskonto för att sköta den vardagliga ekonomin. Det mest praktiska är att tillsammans med huvudmannen se till att du får en egen internetinloggning och tillgång till internetbanken.

Du som har uppdraget att förvalta egendom har vissa ansvar. Att räkningar och andra löpande utgifter betalas. Samt att sparade medel placeras på ett säkert och bra sätt.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär att du som ställföreträdare ska bevaka och se till att din huvudman får den hjälp, bidrag och insatser som han eller hon har rätt till enligt lag. I praktiken innebär det till exempel att se till att ansökningar till Försäkringskassan skickas in i tid och att ansöka om insatser från socialtjänsten om huvudmannen vill det. Du ska även överklaga beslut som gått huvudmannen emot om han eller hon vill det.

Det kan även handla om att bevaka intressen vid någon speciell rättshandling som bara händer enstaka gånger. Till exempel:

  • ansöka om skuldsanering
  • avyttring av bostad
  • bevaka intressen vid dödsbo.

Sörja för person

Uppgiften att sörja för person innebär att du som ställföreträdare ska se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Det innebär inte att du personligen ska sköta huvudmannens omvårdnad. Du ska dock besöka huvudmannen med jämna mellanrum, en gång i månaden brukar vara lagom, för att försäkra dig om att huvudmannen har det bra.

Vad ingår inte i ställföreträdarens arbetsuppgifter?

Att vara ställföreträdare innebär inte att du själv ska sköta om och vårda huvudmannen. Du ska inte följa med på läkar- tandläkar- eller optikerbesök, städa, hänga upp gardiner, handla mat, utrymma en lägenhet vid flytt eller andra praktiska göromål. Dessa praktiska saker ska istället göras genom socialtjänstens försorg. Du som ställföreträdare kan dock behöva ansöka om hjälpen, till exempel ledsagare, kontaktperson, hemtjänst m.fl.

Handbok för ställföreträdare

Mer information om din roll som ställföreträdare hittar du i handboken för ställföreträdare.

Handbok för gode män och förvaltare

Nya riktlinjer för arvodering