Till navigation Till innehåll (s)

Vanliga frågor om god man och förvaltare

Här hittar du svaren på vanliga frågor om att vara god man och förvaltare.

Hur gör jag för att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare?

Svar: Det är tingsrätten som bestämmer om en myndig person ska få en god man eller förvaltare. Om du själv vill ha god man eller förvaltare kan du ansöka om detta hos tingsrätten. Du som är nära anhörig till någon som behöver god man eller förvaltare kan också göra en ansökan. När du har fyllt i ansökningsblanketten skickar du den till tingsrätten. Adressen står på blanketten. 

Du behöver bifoga vissa handlingar som styrker behov av god man eller förvaltare. Det är till exempel läkarintyg, social utredning, yttrande från anhöriga. Tingsrätten kan förelägga dig att skicka in ytterligare handlingar. I ansökan kan du föreslå vem som ska bli god man eller förvaltare.

Om du inte är anhörig kan du anmäla behov av god man. Detta gör du på samma blankett. Skillnaden är att den anmälan skickar du till överförmyndarnämnden istället för till tingsrätten.

Anmäl dig som god man

För dig som vill bli god man i allmänhet

För att bli god man hos oss  behöver du anmäla dig på den här länken:

Anmälan god man

För dig som endast vill bli god man för en närstående

Om du endast vill bli god man för en anhörig/närstående ska du i blanketten "ansökan/anmälan om god man/förvaltare",  ange dina uppgifter under "eventuellt förslag på god man/förvaltare". 

Anmälan eller Ansökan god man eller förvaltare .pdf

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Svar: En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Den som ska få god man måste samtycka till detta – om hen inte är så sjuk att hen inte kan lämna samtycke. En förvaltare kan däremot utses mot personens vilja.

Man kan säga att en god man är som ett biträde till huvudmannen. Huvudmannen behåller fortfarande sin bestämmanderätt över ekonomi och sin rätt att ingå avtal. Gode mannen måste ha samtycke från huvudmannen om hen kan lämna ett sådant.

Förvaltarskap är mycket ingripande eftersom den som får förvaltare förlorar rätten att bestämma över sin egendom och ingå avtal. Förvaltarskap blir aktuellt bara när det finns ett behov av att skydda huvudmannens tillgångar. Det kan vara fråga om att huvudmannen, på grund av sin sjukdom, handlar på ett sätt som gör att hen får omfattande skulder eller blir svårt ekonomiskt utnyttjad av andra.

Vem är det som beslutar om man ska få god man eller förvaltare?

 Svar: Det är tingsrätten som beslutar om god man eller förvaltare för myndiga personer som på grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter.

Överförmyndarnämnden kan besluta om andra former av godmanskap. Det rör framförallt godmanskap för ensamkommande barn, godmanskap för barn som behöver hjälp att ta till vara sin rätt t.ex. i ett dödsbo, godmanskap för bortavarande arvingar och god man när förmyndare är förhindrad att ta hand om sitt barns egendom.

Ansökan om sådana former av godmanskap gör du på dessa blanketter.

Hur lång är handläggningstiden för att få beslut på god man eller förvaltare?

Svar: På grund av att alla ärenden är unika är det svårt att svara på hur lång handläggningstiden för ett ärende kommer att bli. Generellt gäller dock att handläggningstiden är beroende av hur snabbt alla nödvändiga handlingar kan skickas in till tingsrätten eller överförmyndarnämnden. Det är även viktigt att ha i åtanke att rekrytering av en god man eller förvaltare till ett ärende kan dra ut på tiden. I dagsläget råder det tyvärr en brist på personer som vill åta sig dessa uppdrag. Det beror dels på att många ärenden är komplicerade, dels på att uppdragen utförs huvudsakligen på ideell basis.

Hur får jag arvodet till rätt bankkonto? 

Svar: Det gör du genom att klicka på denna länk.Sollentuna kommuns arbetsgivarnummer är: 029211.