Till navigation Till innehåll (s)

När du inte kan företräda ditt barn

I vissa fall kan du som förälder inte själv företräda ditt barn. Överförmyndarnämnden kan då utse en annan person att tillfälligt eller mer permanent företräda ditt barn i ditt ställe eller tillsammans med dig.

God man för barn vid eventuell jäv

I vissa situationer kan du som är förmyndare för ditt barn inte företräda barnet på grund av att ni kan ha olika intressen, till exempel i ett dödsbo där ni båda är delägare eller vid en rättegång. Du ska då ansöka om god man för barnet. Anmälan om behov av god man för barnet kan också göras av t.ex. annan anhörig eller bouppteckningsman. 

Du kan inte företräda ditt barn när:

  • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn båda är delägare i samma dödsbo
  • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder vill sälja eller ge bort fast egendom till ditt barn
  • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder ska låna pengar av ditt barn
  • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn har motstridande intressen, t.ex. vid rättegång eller rättshandling

Ansökan

Ansökan om god man skickar du till överförmyndarnämnden. Nämnden utser då någon utomstående som företrädare ditt barn tillfälligt.

Ansökan om god man 11 kap 2.pdf

God man i förmyndarens ställe

Överförmyndarnämnden har också möjlighet att utse en god man i förmyndarens ställe om du som är förmyndare för barnet tillfälligt inte kan utöva ditt förmyndarskap. Detta gäller framförallt om du är förhindrad på grund av sjukdom eller liknande orsak.

En god man i förmyndarens ställe kan också utses att företräda barnet om tingsrätten beslutat att du inte längre ska vara förmyndare för barnet. Denna typ av godmansuppdrag är tänkt att vara tillfälliga. Om hindret blir långvarigt ska tingsrätten i stället utse en medförmyndare eller en särskilt förordnad förmyndare.

Medförmyndare

Överförmyndarnämnden kan ansöka om medförmyndare om nämnden bedömer att du inte klarar av att själv förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i rättsliga frågor. Det är tingsrätten som beslutar om en medförmyndare ska utses. Medförmyndaren kan utses att antingen tillsammans med dig eller att ensam företräda barnet i förmynderskapsfrågor.

Särskilt förordnad förmyndare

Tingsrätten kan besluta att frånta barnets föräldrar förmynderskapet om barnet utan att för den skull frånta dem vårdnaden om barnet. Barnet behöver då en eller flera nya förmyndare som företräder barnet i ekonomiska och rättsliga frågor. Rätten kan därför utse en eller flera särskilt förordnade förmyndare för barnet. En särskilt förordnad förmyndare bestämmer alltså inget som rör barnets omvårdnad eller uppfostran, utan endast frågor som rör barnets tillgångar och rättsliga angelägenheter.
Särskilt förordnad förmyndare kan också utses för barn vars föräldrar är under 18 år eller om föräldrarna har förvaltare utsedda för sig. I dessa två fall kan man nämligen inte vara förmyndare för sitt barn.