Till navigation Till innehåll (s)

Vanliga frågor om ensamkommande barn

Här hittar du svaren på vanliga frågor om ensamkommande barn.

Vad händer med mitt godmanskap när barnet får permanent uppehållstillstånd (PUT)?

Svar: När barnet får uppehållstillstånd innebär det att hen ska integreras i samhället och behöver en särskild förordnad vårdnadshavare (SFV). Den kan ta ställning till frågor som rör exempelvis skolgång, boende och ekonomiska frågor. En särskild förordnad vårdnadshavaren behöver nödvändigtvis inte vara lika insatt i utlänningsprocessen som den gode mannen. När barnet får PUT kvarstår du som god man tills en SFV blivit utsedd och beslutet vunnit laga kraft.

Barnet har flyttat till annan kommun, kan jag trots avståndet fortsätta vara god man till barnet?

Svar: Det är möjligt att kvarstå som god man trots att barnet flyttar till en annan kommun, men på grund av det geografiska avståndet (beroende på hur stort avståndet är) kan det vara opraktiskt för en god man att utföra sitt uppdrag. Det är viktigt att gode mannen finns på samma ort som barnet, där denne finns tillgänglig och kan fullfölja sitt uppdrag med att exempelvis besöka boendet, träffa barnet etc. Om det inte finns några särskilda skäl till varför man vill kvarstå som god man så är det utifrån barnets bästa lämpligast att begära sig entledigad. Glöm inte att omgående meddela överförmyndarnämnden om barnet flyttar till en annan kommun.

Vad händer med mitt godmanskap när barnet fyller 18 år?

Svar: När barnet fyller 18 år han/hon enligt svensk lag myndig vilket innebär att godmanskapet automatiskt upphör.

Vad händer om barnet avviker/försvinner?

Svar: Om barnet avviker/försvinner är det viktigt att du underrättar polis och ansvarig socialsekreterare samt överförmyndarnämnden om detta. Om du har kontakt med barnet trots att det t.ex. håller sig gömt kvarstår godmanskapet. Om barnet avviker och du inte har haft kontakt med honom/henne under en månads tid ska ärendet flyttas över till Stockholms Överförmyndarförvaltning.