Till navigation Till innehåll (s)

Uttag från spärrade konton

Ett barns pengar får användas till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till sådant som ska bekostas av föräldrarna på grund av deras underhållsskyldighet.

Dessa två regler måste överförmyndarnämnden ta hänsyn till när nämnden beslutar huruvida man ska lämna samtycke till ett uttag eller inte. 

Dessutom tar överförmyndarnämnden hänsyn till:

 • Barnets ålder och förväntade framtida behov
 • Barnets egen vilja om han eller hon har fyllt 16 år
 • Uttagets storlek i förhållande till barnets totala tillgångar

För att göra en ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto kan du använda nedanstående blankett. Det går även bra att skriva ett eget brev.

Ansökan om uttag från barns spärrade konto.pdf

Följande uppgifter måste finnas med för att överförmyndarnämnden ska kunna ta ställning till din begäran:

 • Kontonummer och bank som uttaget önskas ifrån
 • Summan du vill ta ut
 • Anledningen till uttaget
 • Underskrift av barnets förmyndare (om ni är två som är förmyndare för barnet ska båda skriva under)
 • Underskrift av barnet själv om han eller hon fyllt 16 år

När du använt pengarna ska du komma in med kvitto som styrker att du köpt in det du ansökte om uttag för. Detsamma gäller om du ansökt om att få omplacera pengarna. Du ska då skicka in bevis på att pengarna har placerats för barnets räkning.

Åtgärder som kräver överförmyndarnämndens samtycke

Enligt lag är du som förmyndare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till bland annat följande åtgärder:

 • Köp av aktier
 • Köp, försäljning, inteckning och pantsättning av fast egendom eller tomträtt
 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
 • Arvskifte och bodelning – godkännande måste ske innan skiftet verkställs
 • Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
 • Upptagande av lån för ditt barns räkning – även när det är dennes egendom som ska ställas som säkerhet för lånet
 • Låta huvudmannen driva rörelse som medför bokföringsskyldighet

Placeringar utan krav på samtycke

Huvudregeln ska vara att placera ditt barns tillgångar på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Detta måste du som förmyndare ta hänsyn till, även vid placeringar som inte kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Tillgångarna kan utan överförmyndarnämndens samtycke placeras i:

 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade eller garanterade av stat eller kommun
 • Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade av hypoteksinstitut eller bank, även utländskt bankföretag eller kreditinstitut
 • Andelar i värdepappersfond eller utländskt fondföretag

Som förmyndare får du också utan överförmyndarnämndens samtycke sälja aktier men måste ha överförmyndarnämndens samtycke till att nya aktier köps in.