Till navigation Till innehåll (s)
-

9. 7-9 Koda med robotar

I detta tema får eleverna experimentera med blockprogrammeringssyntax och lösa kluriga situationer samtidigt som de utvecklar sin matematiska problemlösningsförmåga. De får också felsöka och korrigera Python-kod för att stärka sin textbaserade programmeringskunskap.

Kursen ger eleverna möjlighet att praktiskt testa och befästa sina grundläggande programmeringskunskaper samtidigt som de utmanar sig själva och upptäcker glädjen i att koda.

Klassen kommer att delas upp i grupper om tre elever för att arbeta vid stationer. Varje station kommer att inriktas på antingen robotprogrammering eller felsökning av Pythonkod.

Utifrån SARA-modellen får eleverna pröva och ompröva sina algoritmer och ge framåtsyftande feedback till varandra. 

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Algoritm, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion), syntax, 

Material: Sphero, Fable, Cue, linjal, måttband, penna och papper. 

Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök ca 3 h ,5 h på Makerzone samt efterarbete ca 1h.Totaltid ca 9 h.

Inför besöket

Dela in eleverna i grupper där med tre elever i varje grupp så att detta är klart innan besöket. 

Aktivitet 1 30 min

Låt eleverna fundera och mikro-diskutera i mindre grupper för att sen summera i tankar och reflektioner i helklass.

Diskussionsfrågor robotik:

 • Hur kan man styra och kontrollera en robot på ett effektivt sätt?
 • Vilka moraliska och etiska frågor kan uppstå vid användningen av robotar? Hur kan man aktivt arbeta för att lösa dessa dilemman för att främja ansvarsfull och etisk användning av robotteknik?

Aktivitet 2 20 min

Låt eleverna arbeta i par och leta fram filmer på nätet om “framtidens användande” robotar. Låt sedan eleverna gemensamt i klassen bestämma en film robotar som de tycker bäst kan ge en bild av framtiden. Lägg länkarna till filmen ett gemensamt dokument som finns i Classroom (friskolor får dela ett dokument) innan besöket.

Aktivitet 3 70 min gärna fördelat på 2*35

Följ vår presentation och låt eleverna arbeta med Python så att de är förberedda på att fortsätta med det på Makerzone. Detta är mycket viktigt att alla elever är med på för att förstå det de ska göra hos oss. 

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbete med foton. All dokumentation samlas i individuella presentationer  med hjälp av iPad/CB. Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i arbetsboken. 

Kommunala skolor:

Be eleverna gå med i det Classroom som ni ska använda. Koden har ni fått i inbjudan i kalenderhändelse. Där finns även det material som ni ska använda.

Friskolor: 

Efter besöket kommer eleverna att arbeta vidare i presentationen. Allt elevarbete i presentationerna delas Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för återkoppling och feedback. 

 

Tips till dig som pedagog

Om du vill veta mer om programmering så hittar du det på Skolverkets hemsida där du kan fortbilda dig genom att gå olika kostnadsfria kurser.

Skolverkets kurser

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation.
 2. Repetition av begreppet Algoritm samt visning av elevernas valda film om robotar.
 3. Arbete i smågrupper. Efter första bytet har vi en genomgång av hur det gått med feed forward kring arbetsuppgifterna.
 4. Lunch OBSERVERA att ni behöver matsäck och att eleverna kommer att behöva lämna Makerzone för att ta rast ute en stund oavsett väder. 
 5. När alla genomfört alla aktiviteter redovisar vi för varandra och ger varandra feedback.
 6. Avslutning genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. Dokumentation samlas i individuella presentationer utifrån arbetsboken, Programmering och robotar

Efterarbetet blir för eleverna att arbeta vidare i presentationen där eleverna beskriver ett problem som ska lösas i framtiden och dess påverkan på människor och miljö. 

Kommunala skolor: 

Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: 

Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone, makerzone@edu.sollentuna.se för feedback och återkoppling.

 

Ur läroplanen

Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fy).
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Fy).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Ma).
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Sh),
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (Tk).

Centralt innehåll åk 7-9 som berörs

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för nivå E i slutet av åk 9

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik