Till navigation Till innehåll (s)
-

7. 6-9 Robotik med Strawbees

I vår vardag omges vi av tekniska saker som har sensorer så att de reagerar på rörelse, temperatur och eller ljus, t.ex trafikljus som reagerar på när en bil närmar sig eller lampor som tänds och släcks baserat på rörelse.

I detta tema kan du som lärare välja på två olika lektioner:

 • en mekanisk blomma där vi använder ljussensor
 • en mekanisk bro där vi använder ljudsensor

Blomma som öppnar och stänger sina blad genom att mäta ljuset 

I naturen finns många växter och blommor som har naturligt inbyggda sensorer. Vitsippor och Solrosor är exempel på blommor som öppnar sina blad och vänder sig mot solljuset för att sedan stänga sina blad när solen går ner igen. De vänder sig då åter i “stängt” läge mot det håll solen kommer att går upp från. 

Eleverna kommer bygga ihop växten med Strawbees, för att sedan koppla en  servomotor som gör att växten kan röra sig. För att påverka växtens beteende kopplat till ljuset använder vi Micro:bits ljussensorer och programmerar dem så att servomotorn rör sig och då ändrar blommans utseende.

Se exempel nedan (länken kan behöva öppnas i inkognitoläge).Blomma

Vindbro som öppnar sig då ljudet från en båt hörs

En vindbro är en typ av klaffbro. I små kanalsystem är det inte ovanligt att man finner sådana handdrivna klaffbroar (vindbroar). I praktiken fungerar det genom att brohalvan (eller halvorna) som skall lyftas, är balanserade med en motvikt, så att det krävs en relativt liten kraft för att åstadkomma rörelsen. Syftet med rörliga broar är att kunna tillåta fartygstrafik utan att behöva bygga broarna så höga att de ryms under. (Ref. Wikipedia)

Vi använder en micro:bit V2 (version 2) som “lyssnar” efter ljud från båtar, till exempel ett klappande ljud. När detta hörs, drar en kopplad servomotorn en mekaniska konstruktion som lyfter bron. Hållaren för micro:bit fungerar som motvikt för att ge stabilitet vi sänkning och minska kraften som behövs för att lyfta bron.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: Heliotropism, fototropism, stabil, konstruktion, tyngdpunkt, valv, stödyta, vindbro klaffbro, robotik, design, ljussensor, ljudsensor, mikrodator, SARA-modellen (Sekvens – Alternativ – Repetition – Abstraktion) samt Algoritm, Internet of things – Sakernas internet.

Material: Strawbees, servomotor,micro:bit. Elevernas dator/iPad medtages.

Tidsåtgång: Förberedelse innan besök se en film samt diskutera Fototropism/Heliotropism och användandet av sensorer ca 40 min, 5 h på Makerzone inklusive lunchtid för medhavd lunch samt efterarbete ca 1 h. Total tid ca 6 h och 40 min.

Inför besöket

När du har valt vilken lektion din klass ska arbeta med så hittar du rätt material i respektive länk.

Vindbro

Blomma

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation. 
 2. Genomgång av arbetsuppgiften.
 3. Eleverna får namnskyltar.
 4. Bygga krukväxten eller bro i Strawbees
 5. Koppla ihop servomotorn med Strawbees 
 6. Programmera en Micro:bit.
 7. Filma er färdiga blomma eller bro.
 8. Vi återsamlas och presenterar våra krukväxter / broar.
 9. Städ och återställning av material.
 10. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Du finner efterarbetet till repsektive lektion i följande länkar.

Vindbro

Blomma

Under besöket på Makerzone kommer eleverna att dokumentera sitt arbetet med foton. Dokumentation samlas i individuella presentationer utifrån presentationsmallen, Robotik med Strawbees, med hjälp av elevernas vardagsdevice. 

Kommunala skolor: Alla elevernas arbeten lämnas in i Classroom så att både undervisande lärare samt Makerzone kan ta del av elevernas arbete. 

Friskolor: Dela sen elevernas presentation när den är färdig med Makerzone mail för feedback och återkoppling.

Ur Läroplanen

Övergipande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, 
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt, kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Läraren ska 

 • Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,
 • samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen.

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (Bi).
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (Bi). 
 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (Fy).
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Fy).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Ma).
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Ma).
 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (Sh),
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Tk).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (Tk).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (Tk).

Centralt innehåll som berörs åk 4-6

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för E i slutet av åk 6

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Centralt innehåll som berörs åk 7-9

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik

Kunskapskrav för E i slutet av åk 9

Biologi

Fysik

Matematik

Samhällskunskap

Teknik