Till navigation Till innehåll (s)
Robot

Vi bygger en hållbot

I detta tema utforskar vi robotikens och teknikens värld, där vi särskilt fokuserar på att väcka barnens skaparglädje.

Vi introducerar "Hållboten", en lekfull robot som drivs av en liten motor och en elkrets. 

Genom detta arbete syftar vi till att ge barnen en inblick i digitaliseringens, automatiseringens och robotikens roll i samhället. Vi uppmuntrar barnen att designa utifrån sina egna visioner och skissa på sina idéer. Vårt fokus ligger på konstruktion, ellära och robotik. Med ett hållbarhetstänk i åtanke strävar vi efter att använda återvunnet material så mycket som möjligt.

Mål för Barnen:

 • Förstå vad en robot är och dess potentiella funktioner.
 • Konstruera en hållbot med tekniska komponenter och återvunnet material.
 • Presentera och dokumentera sin skapade lösning.

Begrepp, material och tidsåtgång

Begrepp: 
Innovation, skiss, design, konstruktion, robot, ellära, motor, batteri, löda, koppla, robotik, återbruk och hållbarhet

Material: 
 Toalettrulle, balsaträ, använda urtvättade pappmuggar eller begagnad disksvamp, målarfärg, ståltråd, piprensare, knappar, flirtkulor, knappar, limpistol, motor, batteri, glasspinnar, garn

Tidsåtgång: 
Förberedelse innan besök är ca 60 min,  3 h på Makerzone samt efterarbete utifrån egen plan. 

Inför besöket

Till varje tillfälle finns det en lärarpresentation som ska användas för att arbeta inför temapasset. Detta förarbete tar ca 60 min men man kan även lägga mer tid på det. 

Här kan du läsa och se film som förklarar vad en robot är:

Kodboken - Vad är en robot?

Tekniska museet - Vad är en robot? 

Besöket på Makerzone

Arbetsgång på Makerzone:

 1. Samling för presentation
 2. Repetition av uppdraget som de ska arbeta med på Makerzone.
 3. Genomgång av arbetsuppgiften.
 4. Konstruktion, testning och förbättringsarbete.
 5. Vi återsamlas och delar erfarenheter.
 6. Avslut genom samling för reflektioner och utvärdering.

Arbete efter besöket

Fortsätt att arbeta med hållbarhet på förskolan.

Förslag:

 • Arbeta med robotar och vad det är genom att skriva sago
 • Barnen kan själva ge sin hållbot en funktion som de får utveckla och beskriva
 • Skissa vidare på andra saker de kan bygga med återvunnet material
 • Prata om programmering då det är nästa steg när man väl konstruerat en robot med en uppgift.

Ur läroplanen

Förskolans uppdrag kapitel 1

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga, nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, möns­ter, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 • Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om teknik,

 • Barnen ges goda förutsättningar för att bygga upp förtroendefulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

 • Barnen utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt inom matematik, naturvetenskap och teknik.

 • Barnen ges möjlighet att konstruera, forma och skapa med hjälp av olika material och tekniker, både digitala och andra. Denna kreativa process är både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

 • Barnen har förmågan att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och verktyg.

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och fantasi och föreställningsförmåga.